full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

CONTEX-T

 

www.contex-t.eu

Czas trwania projektu: 48 miesięcy

Data rozpoczęcia projektu: wrzesień 2006 r.

Opis projektu

Głównym celem projektu jest transformacja europejskiego sektora tekstylnego, opartego dotychczas w przeważającej mierze na tradycyjnych metodach wykorzystujących zasoby ludzkie oraz surowce w zrównoważony i konkurencyjny sektor oparty na wiedzy. Aby to osiągnąć projekt zakłada stworzenie przełomowej innowacji w obszarze zaawansowanych tekstyliów technicznych dla branży budowlanej.

Budownictwo jest istotnym sektorem z dużym potencjałem w zakresie tworzenia innowacji dla tekstyliów. Tworzy znaczące możliwości rozprzestrzeniania nowoczesnych technologii tekstylnych na inne obszary takie jak: odzież ochronna, tekstylia dla motoryzacji, transport i opakowania, elementy struktur o wzmocnionych włóknach i wiele innych. Powstaje dzięki temu możliwość rozwoju zupełnie nowych koncepcji oraz wiedzy w zakresie wielofunkcyjnych tekstyliów technicznych wykorzystujących min. nanotechnologie, materiały z nanostrukturami.

 

Projekt w swych działaniach koncentruje się na innowacji w trzech obszarach: architektura tekstyliów, wzmocnione struktury lekkich tekstyliów oraz struktury napinania. Podejście to dotyczy nie tylko rozwoju nowych materiałów ale także odnosi się do inteligentnego wykorzystania materiałów w poszczególnych aplikacjach.

Budynki ze znaczącym wykorzystaniem tekstyliów mają znaczący potencjał rynkowy podobny do tego który miały i mają budynki ze znaczącym wykorzystaniem szkła.

Technologia, która zostanie opracowana w projekcie doprowadzić ma do tekstylnych budynków przyszłości łączących w sobie kreatywność, estetykę i wielofunkcyjność przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia surowców min. dzięki możliwości utylizacji materiału, krótkiemu okresowi budowy, długiej żywotności i niskim kosztom. To doprowadzi do uzyskania nowej technologii dla bezpiecznych, zdrowych i wygodnych budowli.

Badania w ramach projektu koncentrują się na opracowaniu lekkich, opartych na tekstyliach ścianach, elementów fasad, lekkich, ale mocnych kabli i pasów, grubych i cienkich ścian z materiałów tekstylnych, które chronią przed wiatrem, deszczem, mających izolacyjność termiczną i akustyczną.

Materiały te będą wystarczająco elastyczne aby je pakować i przewozić, dlatego będą mogły być wykorzystane jako tymczasowe budowle.

Z w/w powodów projekt tworzy przełom w technologiach, podnosi umiejętności i specjalizacje, tym samym znacząco wpłynie na zatrudnienie w Europie poprzez wzrost penetracji rynku nowych materiałów tekstylnych dla budownictwa wytwarzanych w Europie.

Projekt umożliwi przemysłowi wykorzystywanie najnowszych technologii oraz transformację łańcucha wartości w projektowaniu tekstyliów poczynając od rozwijania materiału, struktur wspomagających, aspektów projektowania i architektury, wznoszenia lub budowy struktur, a w rezultacie stworzy radykalnie nowy koncept budynku.

Główne cele projektu

 

 • opracowanie konceptu nowego lekkiego budynku z wykorzystaniem struktur tekstylnych o okresie życia ponad 60 lat, spełniających jednocześnie wymogi redukcji hałasu, absorpcji akustycznej, izolacji termicznej, transmisji światła i refleksów;
 • opracowanie bezpiecznych, zdrowych i ekonomicznych budynków oferujących wygodne i bezpieczne miejsce dla mieszkańców;
 • łatwe i szybkie we wznoszeniu struktury i budynki.

Powiększ >>

Projekt zakłada przełom w dwóch głównych obszarach:

 • Właściwościach i funkcjonalności materiałów takich jak: membrany, struktury wspierające, urządzenia napinania;
 • Poziom biznesowy – Inteligentne wykorzystanie opracowanych materiałów min. poprzez opracowanie przełomowych produktów.

 

Aby osiągnąć ten cel w projekcie uczestniczy 31 partnerów z 10 krajów europejskich posiadających wysokie kwalifikacje w swojej branży. Są to min. high-tech MŚP, instytuty badawcze i uniwersytety, które łączą swoje doświadczenie i wiedzę dla osiągnięcia celów projektu. Wiedza wniesiona do projektu i nowa wiedza wypracowana w trakcie projektu zostanie uporządkowana i udostępniona dla przemysłu poprzez nowe metody i narzędzia takie jak platforma e-współpracy (e-collaboration platforms).

Projekt zakłada wywarcie znaczącego wpływu zarówno na sektor budowlany jak i tekstylny w Europie, jak również na liczbę i jakość miejsc pracy, środowisko, image sektora oraz jakość oferty produktów i usług dla klientów w Europie oraz na całym świecie.

Warto zaznaczyć, iż obydwa sektory, budowlany i tekstylny, maja znaczący udział małych i średnich firm (w budownictwie to 97% wszystkich firm). Ponadto obydwa sektory mają znaczący udział w gospodarce Polski, obydwa ponadto wymagają szczególnych inwestycji w nowe technologie (przemysł tekstylny przeżywa kryzys związany z rozwojem rynków azjatyckich). Nowe technologie oraz rozwiązania są wielką szansą na ponowny rozwój tego sektora i znaczący wzrost jego dochodowości i konkurencyjności na rynkach światowych. Zastosowanie tych rozwiązań w Polskim sektorze budowlanym da przewagę konkurencyjną również firmom polskiego sektora budowlanego.

Struktura projektu

 

Projekt Contex-t składa się z siedmiu tzw. Pakietów Pracy (Work Packages):

WP1: Opracowanie wielofunkcyjnej membrany wewnętrznej i zewnętrznej dla architektury tekstyliów

WP2: Analizy wykorzystania komponentów opartych na innowacyjnych tekstyliach dla budynków konstruowanych z tekstyliów oraz architektury tekstyliów

WP3: Modelowanie fizyki budowli i bezpieczeństwa ogniowego

WP4: Testowanie i modelowanie zachowania struktur oraz architektonicznych aspektów struktur napinania

WP5: Zarządzanie wiedzą dla innowacyjnej sieci współpracy Contex-t

WP6: Działania związane z innowacjami

WP7: Pilotaż

WP8: Zarządzanie/Szkolenia

ASM bierze przede wszystkim udział w WP6, gdzie jesteśmy odpowiedzialni za Zadanie 6.4. – Społeczno-ekonomiczny wpływ projektu.

Nasze zadanie

Zadanie 6.4: Społeczno-ekonomiczny wpływ projektu

 

Nowoczesne technologie, które odniosły sukces charakteryzują się tym, że odpowiadają na konkretne potrzeby społeczne i ekonomiczne. Przemysł tekstylny nie różni się w tym od innych sektorów. Innowacja nie może być obiektywna jako taka. Pakiet Pracy 6 został dołączony do projektu, aby szczegółowo przeanalizować trendy i podstawowe pytania społeczno-ekonomiczne, które mogą mieć wpływ na sukces rynkowy nowej wiedzy i produktów stworzonych w projekcie.

Zadania te są podstawą do wszelkich dalszych działań w projekcie i ich późniejszego sukcesu.

 

W początkowym etapie działań przeprowadzona zostanie analiza społeczno-ekonomiczna takich czynników jak globalizacja, aspekty prawne, zwiększona presja związana z dbałością o środowisko, wzrastającymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle, fragmentacji – wiele produktów z tego samego materiału, zwiększona dbałość klientów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowania, proces od projektowania do masowej produkcji. Wszystkie czynniki badane będą w nawiązaniu do sektora tekstyliów technicznych i budownictwa. Ponadto dokonana zostanie analiza wpływu legislacji i innych regulacji prawnych, naciski organizacji konsumenckich, zmiany w zachowaniach klientów oraz inne czynniki, które mogą wpływać na akceptację osiągnięć naukowych projektu przez rynek i końcowych nabywców. Zdefiniowane zostaną potencjalne bariery oraz czynniki mogące wspierać proces rynkowej implementacji rezultatów projektu.

Kolejnym etapem będzie zbadanie i ocena stopnia akceptacji planowanych innowacyjnych technologii przez użytkowników. W tym celu przeprowadzone będą wywiady kwestionariuszowe z użytkownikami i ekspertami w branży. Opinie te pomogą lepiej ukształtować przyszły produkt i wskażą ścieżki jakimi powinny iść badania naukowe w projekcie.

Powyższe zadania ze względu na swój specyficzny charakter wymagać będą opracowania lub dostosowania metodologii. Badania dotyczyć będą sektora budowlanego i tekstylnego – uwzględniony musi zostać cały łańcuch użytkowników zarówno przemysłowych, instytucjonalnych i indywidualnych dla każdego z sektorów. Każda z grup charakteryzuje się innymi priorytetami i czynników wpływających na podejmowanie decyzji. Ponadto należy brać pod uwagę dotychczasowe trendy i prognozy dla obu sektorów. Takie kompleksowe ujęcie pozwoli na uzyskanie właściwego obrazu wpływu społeczno-ekonomicznego projektu.

Projekt finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach 6-tego Programu Ramowego


 

KONSORCJUM PROJEKTU

1 KOORDYNATOR: Centexbel (BELGIA) www.centexbel.be

2 Bexco N.V. (BELGIA) www.bexco.be

3 Sioen Industries (BELGIA) www.sioen.com

4 Mattes & Ammann KG (NIEMCY) www.mattesammann.de

5 Belgian Building Research Institute (BBRI) (BELGIA) www.bbri.be

6 Institut français du textile et de l’habillement IFTH (FRANCJA) www.ifth.org

7 DITF Denkendorf (NIEMCY) www.ditf-denkendorf.de

8 Spiraltex Industrie (FRANCJA) www.spiraltex.com

9 Canobbio S.p.A. (WŁOCHY) www.canobbio.com

10 Wagner Trägewerke (NIEMCY) www.germanarchitects.com

11 Vrije Universiteit Brussel VUB (BELGIA) www.vub.ac.be

12 Labor Blum GmbH i.G. (NIEMCY) www.labor-blum.de

13 Université Claude Bernard Lyon 1 UCBC (FRANCJA) www.univ-lyon1.fr

14 Huntsman Textile Effects (NIEMCY) www.huntsman.de

15 Swedish national testing and research institute SP (SZWECJA) www.sp.se

16 D’Appolonia S.p.A. (WŁOCHY) www.dappolonia.it

17 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (POLSKA) www.asm-poland.com.pl

18 Messe Frankfurt Exhibition GmbH (NIEMCY) www.techtextil.com

19 Institute of mechanics of materials and geostructures S.A. (IMMG) (GRECJA) www.immg.gr

20 ACCIONA S.A. (HISZPANIA) www.acciona.es

21 H.E.F. Group (FRANCJA) www.hef.fr

22 Polymage (FRANCJA) www.polymage.fr

23 Polymade ITT GmbH (NIEMCY) www.polymade-itt.de

24 Porcher Industries (FRANCJA) www.porcher-ind.com

25 ISIM Timisoara (RUMUNIA) www.isim.ro

26 IASO S.A. (HISZPANIA) www.iaso.es

27 Interscience Communications Ltd. (WIELKA BRYTANIA) www.interscience.wiley.com

28 Larfon Isolanti s.r.l. (WŁOCHY) www.larfon-isolanti.com

29 Nordifa AB (SZWECJA) www.nordifa.se

30 ATP S.r.l. (WŁOCHY) www.atp-pultrusion.com

31 PE-Europe GmbH (NIEMCY) www.pe-europe.com

 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1156 ..