19
lip

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCÓW
TELEANKIETER - ZASILENIE 2

Kutno, dn. 2012.07.19

 

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCÓW
 zapytania ofertowego z dnia 2012.07.02
TELEANKIETER

Protokół dotyczy zapytania ofertowego na realizację badań ankietowych techniką CATI wśród przedsiębiorców z terenu woj. mazowieckim w ramach projektu pt. „Edu-Nawigator – Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji w woj. mazowieckim” nr Umowy: POKL. 09.02.00-14-061/11, który jest realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pod nadzorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja o rekrutacji osób na stanowisko ankietera jest zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w sposób stały, oraz na stronie www.

Pobierz protokół