22
gru

Zapraszamy do składania ofert

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2018

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 5.01.2018 do godziny 14:00 – osobiście lub – w formie elektronicznej (skan załącznika nr 1- formularza ofertowego podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres b.gruszczynska@asm-poland.com.pl. Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (przygotowana zgodnie z „Opisem sposobu przygotowania oferty”) wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bożena Gruszczyńska
24 355 77 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zmówienia jest zakup projektu oraz budowy stoiska na targach BUDMA 2018, którego ideą jest promocja ASM w zakresie internacjonalizacji w tym badań neuromarketingowych. Na ten przedmiot zamówienia składa się: I. Przygotowanie projektu stoiska Parametry stoiska: – Wymiary podstawowe 6x10m – Powierzchnia podstawowa 60m2 – Stoisko jednopiętrowe o dedykowanej zabudowie zaprojektowanej w stylistyce nowoczesnej. Atutem będzie zabudowa umożliwiająca zmianę układu w przypadku ponownego wykorzystania stoiska na powierzchni o mniejszych wymiarach, ale nie może to być zabudowa typu standardowo-modułowego ze ścianek montowanych w listwy metalowe – Ściana główna na szerszym boku – Duże przestrzenne logo ASM i logo ASM NeuroLab przy strefie poświęconej badaniom neuromarketingowym – Kolory wiodące wg schematu Pantone: 295 C i 2391 C. – Podział na strefy (np. demonstracji, spotkań, recepcji, zaplecza), przestrzeń ogólnodostępną i prywatną – Zaopatrzenie w przyłącza elektryczne, wod-kan., kosze na śmieci – Zabezpieczenie przeciwpożarowe – Nowoczesne oświetlenie led – Na wyposażeniu przynajmniej: wykładzina, nowoczesne w stylistyce gabloty  zamykane na klucz, lady stoliki, krzesła siedziska barowe do lad, stojaki na POS – Telewizor wbudowany.
II. Budowa stoiska Parametry stoiska: – Wymiary podstawowe 6x10m – Powierzchnia podstawowa 60m2 – Stoisko jednopiętrowe o dedykowanej zabudowie zaprojektowanej w stylistyce nowoczesnej. Atutem będzie zabudowa umożliwiająca zmianę układu w przypadku ponownego wykorzystania stoiska na powierzchni o mniejszych wymiarach, ale nie może to być zabudowa typu standardowo-modułowego ze ścianek montowanych w listwy metalowe – Ściana główna na szerszym boku – Duże przestrzenne logo ASM i logo ASM NeuroLab przy strefie poświęconej badaniom neuromarketingowym – Kolory wiodące wg schematu Pantone: 295 C i 2391 C. – Podział na strefy (np. demonstracji, spotkań, recepcji, zaplecza), przestrzeń ogólnodostępną i prywatną – Zaopatrzenie w przyłącza elektryczne, wod-kan., kosze na śmieci – Zabezpieczenie przeciwpożarowe – Nowoczesne oświetlenie led – Na wyposażeniu przynajmniej: wykładzina, nowoczesne w stylistyce gabloty  zamykane na klucz, lady stoliki, krzesła siedziska barowe do lad, stojaki na POS – Telewizor wbudowany.
III. Prezentacja opracowanej koncepcji. Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca powinien przygotować i zaprezentować projekt stoiska wykonany w programie 3D ( w formie prezentacji)  pracownikom zaangażowanym w proces internacjonalizacji firmy ASM oraz kierownictwu firmy.
IV. Transport stoiska. Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć stoisko na miejsce targów oraz zmontować je zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Po zakończeniu targów Wykonawca zobowiązuje się do demontaży stoiska i transportu elementów do siedziby Zamawiającego.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie dotyczy zakupu projektu oraz budowy stoiska na targach BUDMA 2018 w ramach projektu pn.: „Wsparcie działań Eksportowych Instytutu ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o.”  w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 głownie na rynki Wielkiej Brytanii oraz Belgii.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zmówienia jest zakup projektu oraz budowy stoiska na targach BUDMA 2018, którego ideą jest promocja ASM w zakresie internacjonalizacji w tym badań neuromarketingowych. Na ten przedmiot zamówienia składa się: I. Przygotowanie projektu stoiska Parametry stoiska: – Wymiary podstawowe 6x10m – Powierzchnia podstawowa 60m2 – Stoisko jednopiętrowe o dedykowanej zabudowie zaprojektowanej w stylistyce nowoczesnej. Atutem będzie zabudowa umożliwiająca zmianę układu w przypadku ponownego wykorzystania stoiska na powierzchni o mniejszych wymiarach, ale nie może to być zabudowa typu standardowo-modułowego ze ścianek montowanych w listwy metalowe – Ściana główna na szerszym boku – Duże przestrzenne logo ASM i logo ASM NeuroLab przy strefie poświęconej badaniom neuromarketingowym – Kolory wiodące wg schematu Pantone: 295 C i 2391 C. – Podział na strefy (np. demonstracji, spotkań, recepcji, zaplecza), przestrzeń ogólnodostępną i prywatną – Zaopatrzenie w przyłącza elektryczne, wod-kan., kosze na śmieci – Zabezpieczenie przeciwpożarowe – Nowoczesne oświetlenie led – Na wyposażeniu przynajmniej: wykładzina, nowoczesne w stylistyce gabloty  zamykane na klucz, lady stoliki, krzesła siedziska barowe do lad, stojaki na POS – Telewizor wbudowany.
II. Budowa stoiska Parametry stoiska: – Wymiary podstawowe 6x10m – Powierzchnia podstawowa 60m2 – Stoisko jednopiętrowe o dedykowanej zabudowie zaprojektowanej w stylistyce nowoczesnej. Atutem będzie zabudowa umożliwiająca zmianę układu w przypadku ponownego wykorzystania stoiska na powierzchni o mniejszych wymiarach, ale nie może to być zabudowa typu standardowo-modułowego ze ścianek montowanych w listwy metalowe – Ściana główna na szerszym boku – Duże przestrzenne logo ASM i logo ASM NeuroLab przy strefie poświęconej badaniom neuromarketingowym – Kolory wiodące wg schematu Pantone: 295 C i 2391 C. – Podział na strefy (np. demonstracji, spotkań, recepcji, zaplecza), przestrzeń ogólnodostępną i prywatną – Zaopatrzenie w przyłącza elektryczne, wod-kan., kosze na śmieci – Zabezpieczenie przeciwpożarowe – Nowoczesne oświetlenie led – Na wyposażeniu przynajmniej: wykładzina, nowoczesne w stylistyce gabloty  zamykane na klucz, lady stoliki, krzesła siedziska barowe do lad, stojaki na POS – Telewizor wbudowany.
III. Prezentacja opracowanej koncepcji. Przed rozpoczęciem pracy Wykonawca powinien przygotować i zaprezentować projekt stoiska wykonany w programie 3D ( w formie prezentacji)  pracownikom zaangażowanym w proces internacjonalizacji firmy ASM oraz kierownictwu firmy.
IV. Transport stoiska. Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć stoisko na miejsce targów oraz zmontować je zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiającego. Po zakończeniu targów Wykonawca zobowiązuje się do demontaży stoiska i transportu elementów do siedziby Zamawiającego.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia:  – wykonanie szczegółowego projektu i zaprezentowanie go w siedzibie ASM do 15 stycznia – montaż stoiska na targach BUDMA – 29 stycznia 2018

Załączniki

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia. 2. Wykonawca winien  znajdować się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca winien posiadać zdolności  techniczne do wykonania przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy.
Warunki  uznane zostaną za spełnione wówczas, gdy Wykonawca w dacie składania oferty złoży oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania dokumentów potwierdzających informacji z oświadczenia na etapie oceny ofert.

Dodatkowe warunki

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Otwarcie ofert nastąpi  5-01-2018 o godzinie 15:00 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do  uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków: a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego i zaakceptowana przez wykonawcę. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY – wymagane dokumenty – Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  musi być opatrzony datą i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione  do reprezentowania Oferenta. Do formularza oferty oferent jest zobowiązany dołączyć wstępny projekt stoiska (3D) zarówno w wersji elektronicznej w programie umożliwiającym jego przeglądanie oraz w formie wydruków przedstawiających przynajmniej 3 rzuty stoiska. Projekt stoiska będzie podlegał ocenie na etapie wyboru oferty. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (prezentację koncepcji, wszelkie poprawki zarówno w zakresie opracowanej koncepcji jak i projektów graficznych, zakup przyłączy na targach BUDMA, zakup wykładziny, zakup materiałów do budowy stoiska, wykonanie stoiska itp.). Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: a) cena netto– 60% b) projekt 3D- 40%
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów. Punkty wyliczone będą w oparciu o wzór matematyczny: S = C + G  gdzie poszczególne symbole oznaczają: S – suma uzyskanych punktów, C – punkty za cenę netto, G –   punkty za projekt  3D,
Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ . Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN (w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. a) Kryterium Łączna Cena netto przedmiotu zamówienia :
C = ( Cmin / Cof..) x 60 gdzie: Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich złożonych ofert Cof. – zaoferowana cena netto danej oferty C – ilość punktów za cenę netto przyznanych danej ofercie
b) Kryterium projekt wykonany w 3D: Oferty będą ocenianie zgodnie ze wzorem ( max ilość punktów 40 pkt.): – estetyka wykonania projekt 0-20 pkt. , -funkcjonalność projektu 0-10 pkt., – jakość wykorzystanych materiałów 0-10 pkt., G=(Gof/Gmax) x-40
gdzie:  Gof – liczba punktów za  wykonany projekt  w badanej ofercie Gmax -max liczba punktów za  wykonany projekt G – ilość punktów za wykonany projekt
S = C+G Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest podpisać oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy

Zamawiający

ASM-CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU

Grunwaldzka 5/5

99-301 Kutno

Numer telefonu

24 355 77 55

Fax

24355 77 03

NIP

7752253397

Tytuł projektu

WSPARCIE DZIAŁAŃ EKSPORTOWYCH  INSTYTUTU ASM-CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP. Z O.O.

Numer projektu

RPLD.02.02.01-10-0130/17-00
Liczba wyświetleń: 35