28
lis

Wyniki Loterii promocyjnej pod nazwą „PILOTAŻ ZADAŃ TESTOWYCH – LOSOWANIE NAGRÓD.”

Aktualności

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH”
Opublikowane listopad 28, 2012 12:22

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja promocyjna jest prowadzona pod nazwą „Badanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych” („Promocja”). Podmiotem urządzającym Promocję jest  ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o., ul. Grunwaldzkiej 5, 99-301 Kutno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000198125 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 775 22 53 397, REGON 472363346 („Organizator”).
 2. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu („Regulamin”).
 3. Promocja urządzana jest na terenie całej Polski. Promocja dotyczy prowadzonego przez Organizatora projektu pn. „Badanie Losów Absolwentów Szkół Zawodowych”, którego głównym celem jest zebranie opinii Uczestników Promocji i nagrodzenie wyłonionych Laureatów w drodze losowania.
 4. Promocja zaczyna się w dniu 17.10.2012 roku, a kończy w dniu 14.01.2013 roku. Datą zakończenia Promocji jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej.

 

ZASADY PROWADZENIA PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji staje się osoba, która spełniła następujące warunki:
  1. Wypełniła w okresie od dnia 17 sierpnia 2012 roku do dnia 24 listopada 2012 roku całą ankietę internetową na stronie https://badania.asm-poland.com.pl/0b1157ed737b22dd03e55b39859b5dcf.pgdla absolwentów szkół zawodowych (osoby, które wypełniły ankiety w sposób cząstkowy/niekompletny nie uzyskują prawa udziału w Promocji), bądź
  2. Wzięła udział w okresie od dnia 17 sierpnia 2012 roku do dnia 24 listopada 2012 roku w wywiadzie telefonicznym absolwentów, realizowanym przez ankietera firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. (Uwaga! Uczestnikiem Promocji mogą zostać wyłącznie osoby, z którymi przeprowadzono kompletny wywiad. Osoby, które udzieliły wywiadu niekompletnego nie uzyskują prawa do udziału w Promocji).
 2. Każdy z Uczestników danego Badania Ankietowego może wypełnić tylko jedną ankietę lub udzielić tylko jednego wywiadu telefonicznego. Nie wolno wypełnić ankiety i jednocześnie udzielić wywiadu telefonicznego.

NAGRODY W PROMOCJI

 1. W Promocji przewidziano następujące nagrody:
  1. Netbook o następującej specyfikacji: min. 2 GB pamięci operacyjnej, matryca do 12 cali i rozdzielczości min. 768 pikseli w krótszym boku, wraz z nagrodą pieniężną stanowiącą 10% wartości netbooka – 10 szt.
  2. Dysk Zewnętrzny o następującej specyfikacji: USB 3.0, min. 1TB pojemności, wraz z nagrodą pieniężną stanowiącą 10% wartości dysku – 20 szt.
 2. Nagrody pieniężne zostaną potrącone przy wydaniu nagrody i przeznaczone na zapłatę podatku od nagrody.
 3. Zwycięzcom nagród nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody. Nagrody rzeczowe posiadają gwarancje producenta.

 

PRZYZNANIE NAGRÓD

 1. Przyznane nagród zostanie przeprowadzone w siedzibie Organizatora w dniu 27 listopada 2012  roku. Nagrody będą przyznane losowo poprzez ręczne wyłonienie zwycięskich losów z urny zawierającej losy wszystkich Uczestników (jeden Uczestnik może posiadać wyłącznie jeden los). Nagrody będą przyznawane w kolejności od najbardziej do najmniej wartościowych
 2. Każdy Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę w Promocji.
 
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ I ODBIÓR NAGRÓD
 1. Wyniki Promocji będą dostępne w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków, Tel.: 12 42 87 861 oraz u Organizatora Promocji.
 2. Dodatkowo Zwycięzcy zostaną zawiadomieni telefonicznie lub mailowo przez Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od dnia losowania.
 3. Zwycięzca podczas rozmowy telefonicznej bądź w kontakcie mailowym jest zobowiązany potwierdzić przyjęcie nagrody, podać adres, na który zostanie wysłana oraz wyrazić zgodę na opublikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa ukończonej szkoły) na liście nagrodzonych osób. Lista nagrodzonych będzie zamieszczona na stronie internetowej www.wup-krakow.pl oraz www.obserwatorium.malopolska.pl i dostępna przez 14 dni od momentu opublikowania w Internecie.
 4. Organizator podejmie min. trzy próby połączenia telefonicznego z Laureatem, o ile dysponuje numerem telefonu Laureata. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia, przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
 5. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z Laureatem, Laureat jest zobowiązany w ciągu 4 dni od daty powiadomienia mailowego wysłać  zwrotnie maila zawierającego dane adresowe niezbędne do wydania nagrody (imię, nazwisko, dokładny adres). Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody.
 6. W przypadku, gdy laureat nie poda swoich danych w terminie, odbędzie się ponowne przyznanie nierozdysponowanych nagród. Przyznanie nagród odbędzie się w ciągu 2 dni roboczych od daty ostatecznego dnia, w którym powinna wpłynąć  widomość e-mail z danymi Uczestnika.
 7. Nagrody będą przyznawane do czasu ich rozdysponowania w ww. sposób określony w pkt 14-17 Regulaminu.
 8. Nagrody będą wysyłane pocztą kurierską lub przesyłką pocztową na adresy laureatów w ciągu 3 dni od daty uzyskania danych laureata.
 9. Wszystkie nagrody w Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do 14.12.2012 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje sporządzone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem na kopercie „REKLAMACJA”. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres uczestnika promocji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednak nie później niż do dnia 14.01.2013. roku włączając w to wysyłkę listu poleconego zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

 

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 1. Roszczenia z tytułu promocji przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
 2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 2. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.asm-poland.com.pl/ w czasie trwania Promocji.
 3. Zwycięzcom nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu.
 4. Moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 5. Dane osobowe Uczestników są pobierane oraz przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) w celach przeprowadzenia Promocji. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Promocji jest – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy - Organizator. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Promocji i wydania nagród.