full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Badania na indywidualne zlecenie

Każde z naszych badań prowadzi do wyciągnięcia ważnych z punktu widzenia klienta wniosków i rekomendacji,
które mają wpływ na przyszłość danej organizacji.
Nasza skuteczność przekłada się również na korzystne dla klienta rozwiązania finansowe.
Umożliwiamy klientowi połączenie działań komercyjnych i współfinansowanych z funduszy publicznych.

Schemat usług badawczych


PLAN

 • Diagnoza potrzeb badawczych
 • Zaprojektowanie metodyki i narzędzi badawczych
 • Wycena

ANALIZA

 • Badania jakościowe
 • Badania ilościowe
 • Desk research
 • Mystery client
 • Techniki eksperckie;
 • Badania idiograficzne
 • Pogłębione analizy statystyczne, modele prognostyczne
 • Foresight biznesowy

WYNIKI

 • Raporty
 • Prezentacje
 • Podsumowania
 • Streszczenia
 • Rekomendacje
 • Warsztaty

ROZWÓJ

 • Wdrożenie rekomendacji
 • Warsztaty szkoleniowe
 • Ewaluacja
 • Zwiększenie konkurencyjności Twojej firmy


ZAKRES BADAŃ NA INDYWIDUALNE ZLECENIE W KRAJU I ZAGRANICĄ

 

CZAS MA ZNACZENIE

 

Badania ad-hoc (z jęz. łac. z przypadku) to najczęściej jednorazowe zlecenia, które pozwalają na doraźne i szybkie poznanie opinii i preferencji respondentów. Przeprowadzamy je w celu dostarczenia Klientowi informacji koniecznych do rozwiązania konkretnego problemu marketingowego, który ma wpływ na realizację strategii danej firmy.

 

Na przeciwnym biegunie znajdują się panele, które polegają na cyklicznych badaniach, pomiarach (obserwacji, badaniom ankietowym) i analizach na na tej samej próbie, tym samym narzędziem. Przeprowadzamy je w celu uchwycenia dynamiki zmian danej sytuacji, postaw, populacji, zjawiska, parametrów rynkowych itp.


ROZPOZNANIE CZY ROZWIĄZANIE

 

Badania eksploracyjne przeprowadzamy, aby zdiagnozować dany problem badawczy i wyznaczyć kierunki dalszych działań. Znajdują one zastosowanie zwłaszcza w przypadku konieczności głębszego poznania i zrozumienia znaczenia danego zjawiska czy procesu. W tym przypadku odpowiadając na jasno określoną potrzebę Klienta definiujemy hipotezy badawcze, badamy opinie ekspertów, przeprowadzamy wywiady pogłębione i studia przypadków oraz analizujemy dane zastane.

 

Badania eksplanacyjne doprowadzają do wyjaśnienia problemu i określenia jego przyczyn. W tym celu gromadzimy ściśle określone informacje, które mają prowadzić do podjęcia trafnych decyzji w sytuacji gdy do dyspozycji są różne warianty rozwiązania danego problemu.


POLSKA, EUROPA, ŚWIAT

 

Badania na terenie całego kraju realizujemy wg standardów ISO oraz PKJPA. Nasza sieć ankieterów i koordynatorów zarządzana jest przez centralne studio badawcze w Kutnie. Oferujemy szeroki wachlarz usług badawczych: poczynając od technik klasycznych aż po najnowocześniejsze badania biometryczne. Dostosowujemy rodzaj badań do potrzeb każdego odbiorcy. Jesteśmy doświadczeni, skuteczni i konkurencyjni, dlatego do tej pory z sukcesem zrealizowaliśmy ponad 2000 projektów badawczych. Ściśle współpracujemy z 230 partnerami z całej Europy, co daje nam możliwość pozyskania  różnorodnych danych z wielu obszarów geograficznych.

Potrafimy łączyć myśl naukową z szybkością i elastycznością biznesowego działania. Jako jedna z niewielu firm badawczych w Polsce posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego co kwalifikuje nas jako jednostkę naukową. Od początku naszej działalności opracowaliśmy lub wdrożyliśmy 45 innowacji projektowych, w tym również w ramach programów badawczych Komisji Europejskiej. Za działalność naukową na polu międzynarodowym zostaliśmy uhonorowani licznymi nagrodami.

Posiadamy również doświadczenie w opracowywaniu modeli biznesowych. Daje to nam szansę na świadczenie komplementarnych usług  uwzględniających nie tylko badania i analizy, ale także plan wdrożenia nowej usługi lub produktu na innych rynkach.

Dzięki uczestnictwu w 45 projektach międzynarodowych i współpracy z partnerami z 30 krajów, realizujemy również badania międzynarodowe, które dostarczają informacji o rynkach zagranicznych. Dzięki naszym badaniom, dostosowywanym każdorazowo do potrzeb Klienta, otrzymają Państwo wiedzę o wybranych rynkach zagranicznych w zakresie m.in.:

 • wielkości sprzedaży i popytu wewnętrznego na dany produkt,
 • formalnych i nieformalnych ograniczeniach w dostępie do rynku eksportowego,
 • kondycji gospodarczej kraju, jego obywateli, jak i poszczególnych sektorów objętych analizą,
 • konkurencji (konkurenci istniejący, potencjalni jak i producenci substytutów),
 • wizerunku i postrzegania polskich produktów z danej branży bądź produktu oferowanego przez Państwa poziomu cenowego,
 • głównych kanałów sprzedaży produktów/usług z danego sektora.

Standardy badań odpowiadają wymogom certyfikatów ESOMAR.

 • Opracowujemy i realizujemy koncepcje badawcze,
 • definiujemy cele i doprecyzowujemy pytania badawcze,
 • projektujemy metodykę i dopasowujemy narzędzia badawcze,
 • zbieramy dane,
 • prowadzimy analizę,
 • raportujemy, wnioskujemy i przygotowujemy rekomendacje.

Przygotowane przez nas raporty i rekomendacje uwzględniają specyfikę działalności Państwa firmy – posiadane zasoby ludzkie, techniczne i ekonomiczne oraz potrzeby otoczenia.


USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE

Opracowane przez nas wyniki badań są podstawą do samodzielnego wykorzystania, jak również do skorzystania z eksperckich usług badaczy. Przygotujemy dla Państwa prezentację wyników, podsumowania, streszczenia, tłumaczenia; poprowadzimy warsztaty wdrożeniowe i szkolenia; zaprezentujemy wyniki na forum (konferencje, spotkanie, posiedzenia ciał decydenckich).

Wśród usług uzupełniających znajdują się:

 • tworzenie strategii oraz prowadzenie kampanii dotyczących wzrostu świadomości wśród użytkowników końcowych,
 • promocja oraz upowszechnianie rezultatów projektu,
 • organizacja i prowadzenie spotkań brokerskich, warsztatów i konferencji międzynarodowych,
 • zarządzanie projektem, grupą zadaniową.


PROBLEMATYKA BADAWCZA


BADANIE WIZERUNKU I POSTRZEGANIA MARKI/ORGANIZACJI

 

Uzyskiwane informacje

 • Poziom znajomości i rozpoznawalności marki (również na mapie Polski)
 • Poziom rozpoznawalności marek konkurencyjnych
 • Elementy, cechy produktu/usługi przypisywane danej marce/organizacji

Korzyści z realizacji badania

 • Określenie silnych i słabych stron marki/organizacji
 • Określenie cech marki/organizacji postrzeganych najmocniej w danych grupach
 • Możliwość aktywnego kształtowania marki i manipulowania jej wizerunkiem

 

Szybkość rozpoznawania marki a takze „głębokość” jej zakorzenienia w świadomości konsumenta może okazać się kluczem do sukcesu danego produktu lub usługi. Badanie znajomości marki pozwala oszacować, jak „głęboko” marka zapadła w pamięć danej grupie respondentów, jak szybko jest rozpoznawana w porównaniu z markami konkurencji. Jeśli badanie takie połączymy z elementami oceny marki, otrzymujemy gotowe narzędzie pozwalajace pozycjonować markę i zadbać o jej jak najwyższą pozycję w świadomości respondentów.
Badanie zazwyczaj realizujemy w oparciu o metodologię ilościową. Analiza bazuje na trzech podstawowych wskaźnikach, które można uzyskać w wyniku niedługiego wywiadu zarówno telefonicznego, jak i bezpośredniego z respondentem.


BADANIE SATYSFAKCJI

Uzyskiwane informacje

 • Poziom ważności poszczególnych cech poddawanych ocenie
 • Poziom satysfakcji klientów ze świadczonych usług i dostarczanych produktów
 • Czynniki najsilniej i najsłabiej wpływające na poczucie zadowolenia klientów

Korzyści z realizacji badania

 • Określenie obszarów działalności firmy wymagające doinwestowania
 • Aktywne reagowanie na potrzeby klientów
 • Podnoszenie poziomu zadowolenia klientów ze wspólpracy

 

Badania satysfakcji realizowane mogą być dla podniesienia świadomości firmy w zakresie jakości wspólpracy z kontrahentami, mogą też być dyktowane wymogami certyfikacji ISO. Bez wzgledu na przyczyny zlecenia badania satysfakcji, ASM dostarcza w wynikach wskaźnika satysfakcji ogółem a takze w interesujacych Zleceniodawcę obszarach współpracy (np. praca przedstawicieli terenowych, obsługa finansowa, transport, logistyka itp.). Należy też pamiętać, że badanie satysfakcji nie musi ograniczać się wyłącznie do analizy współpracy w zakresie partnerstwa biznesowego. Z powodzeniem realizujemy badania zadowolenia z produktów i usług wśród ostatecznych odbiorców, nawet, jeśli są to osoby prywatne.
Realizując badania satysfakcji najczęściej wychodzimy bezpośrednio do wskazanego respondenta – czy jest nim kierownik dużej firmy, osoba odpowiedzialna w firmie za dany obszar działań, czy też indywidualny nabywca. W zależności od preferencji Zleceniodawcy ujawniamy go lub nie w kwestionariuszu. Badania satysfakcji zalecamy powtarzać cyklicznie w równych interwałlach. Pozwala to na uchwycenie zmian zachodzących w poziomie zadowolenia ze współpracy.


BADANIE SEGMENTACJI KLIENTÓW

Uzyskiwane informacje

 • Charakter klientów danej firmy/organizacji
 • Charakter odbiorców określonego produktu, usługi
 • Struktura klientów pod kątem podstawowych zmiennych socjo – demograficznych
 • Preferencje klientów w zakresie stosowania i wyboru określonych produktów i usług

Korzyści z realizacji badania

 • Wskazanie typowych dla danej grupy zachowań konsumenckich
 • Typologizacja klientów/partnerów danej firmy/organizacji
 • Określenie postaw respondentów wobec określonego towaru lub usługi
 • Uzyskanie dokładnego profilu respondentów
 • Możliwości targetowania komunikatów reklamowych, promocyjnych na odpowiedniego klienta
 • Uzyskanie wskazówek podczas wprowadzania nowych produktów na rynek

 

Badanie oprzeć można o dużą analizę ilościową. Poddajemy jej grupę badź grupy osób istotnych z punktu widzenia marketingowego dla danej firmy (mogą to być obecni odbiorcy usługi lub produktu, albo osoby potencjalnie zainteresowane wynikiem działalności danej firmy). W kwestionariuszu pytamy o ich zachowania i preferencje, po czym uzyskany materiał poddajemy analizie. Wynikiem jest podział przebadanej grupy na wzglednie homogeniczne segmenty, w których postawy i zachowania sa zbliżone. Łączy się to z możliwością dedykowania określonemu segmentowi komunikatów sprofilowanych pod kątem ich preferencji i potrzeb. Badanie przynosi marketingowcom rozwiązanie odwiecznego problemu komunikacji między firmą a odbiorcą: pozwala na indywidualizację komunikatów marketingowych jednocześnie umożliwiając wysyłanie ich do dużych grup odbiorców.


BADANIE WIELKOŚCI RYNKU

 

Analizy wielkości, struktury i potencjału rynków produktowych. W oparciu o wieloletnie doświadczenie w zakresie przetwarzania, analizy i wykorzystania danych wtórnych w połączeniu z wynikami badań pierwotnych, wypracowaliśmy autorską metodologię, zastosowaną na przestrzeni ostatnich lat dla szacowania potencjału, struktury oraz wielkości rynków.
Na życzenie Klientów wykonujemy również prognozy rynkowe dla danych kategorii produktowych. Prognozy obejmują najczęściej okres 2 do 3 lat.


BADANIE PROCESU DECYZYJNEGO

Uzyskiwane informacje

 • Osoba decyzyjna podczas wyboru produktu lub usługi
 • Osoba mająca wpływ na decyzję
 • Czynniki nieosobowe mające wpływ na decyzję o zakupie (cena, jakość, moda itp.)

Korzyści z realizacji badania

 • Uzyskanie informacji o decydencie – osobie, od której zależy jakiej firmy produkt lub usługa są wybierane
 • Możliwość kierowania komunikatów do precyzyjnie określonego odbiorcy, który decyduje o zakupie
 • Uzyskanie hierarchii ważności czynników wpływajacych na podejmowanie decyzji wskazuje gdzie szukać korzyści poprzez dodatkowe inwestycje
 • Znajomość przebiegu procesu decyzyjnego umożliwia realizację innowacji produktu i usługi, tak, aby zachęcić klienta do wyboru określonej marki
 • Określenie etapów procesu decyzyjnego, na którym klient najbardziej oczekuje pomocy ze strony producenta lub usługodawcy

 

Do badań tych podchodzimy zarówno jakościowo, jak i ilościowo. Zazwyczaj staramy sie w pełnym programie badawczym procesu decyzyjnego połączyć te dwa podejścia, aby uzyskać jak najpełniejszy obraz przebiegu interesujacego nas i zleceniodawcę zjawiska. Badanie jakościowe, jeśli stosowane na początku wskazuje i precyzuje obszary decyzyjności, które dla danego respondenta należy przeanalizować szczególnie dokłladnie. Jesli stosujemy na koniec badania metodologię jakościową, pogłębiamy zazwyczaj ogólne informacje już zdobyte w badaniu ilościowym.
Analiza ilościowa, zaś, choc uboższa w informacje pogłębione, daje obraz statystycznie ugruntowany i możliwy do przekładania na określoną zbiorowość.


BADANIE KOMUNIKACJI

 

Uzyskiwane informacje

 • Silne i słabe strony promocji
 • Analiza przekazów reklamowych
 • Poziom obecności w mediach
 • Poziom odbioru przekazów komunikacyjnych

Korzyści z realizacji badania

 • Weryfikacja skuteczności dotychczasowej kampanii informacyjnej
 • Mozliwość kształtowania komunikacji z otoczeniem firmy
 • Mozliwość optymalnego dostosowania komunikatu do odbiorcy

 

Komunikacja miedzy firmą a odbiorcami (rzeczywistymi, jak i potencjalnymi) jej produktów i usług to złożony system wymiany informacji w obie strony. ASM podchodząc do badania komunikacji stara się uwzględnić możliwie najwięcej aspektów tego złożonego procesu. Poddajemy analizie zarówno zjawisko poszukiwania informacji przez klientów (aktywność, kanaly poszukiwania informacji, jakie informacje są pożądane) po czym weryfikujemy otrzymane informacje o rzeczywistą sytuację komunikacyjną firmy. Badaniu podlegają wykorzystywane kanały komunikacji, zawartość i forma generowanych komunikatów. Ostatecznie Zleceniodawca badania wie, na ile stosowane przez niego zabiegi komunikacyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości percepcyjnych odbiorców tychże komunikatów i czego ci odbiorcy po komunikatach oczekują.
Badania te zazwyczaj łączą metodologię jakościową z ilościową. Ilościowe wywiady pozwalają uchwycić pewne statystyczne zależności między zjawiskami, zaś analiza jakościowa pogłębia wiedzę zdobytą w etapie ilościowym.

BADANIE DYSTRYBUCJI

 

Uzyskiwane informacje

 • Profil punktu dystrybucyjnego
 • Powody wyboru określonego punktu dystrybucyjnego
 • Trudności pojawiające się podczas zakupów

Korzyści z realizacji badania

 • Znajomość charakteru i struktury kanałów dystrybucji
 • Znajomość preferencji klientów co do wyboru kanałów dystrybucji

 

Sprawna sieć dystrybucji może okazać się kluczowa dla powodzenia danej działalności. Dodatkowo poznanie struktury dystrybucji konkurencji daje firmie możliwość zdobycia przewagi w docieraniu do klienta. Badania dystrybucji proponowane przez ASM slużą właśnie tym celom. Analizujemy etapy i przebieg drogi, jaką produkt pokonuje od producenta do określonego odbiorcy. Poza tym określamy strukturę dystrybucji danego produktu w zaleznosci od:

 • kanału dystrybucji
 • marki producenta
 • rodzaju produktu z danej grupy produktowej

 

Wynikiem badania może być określenie skuteczności istniejacego systemu dystrybuowania produktów i usług, jak również wskazanie cech mogących wydatnie usprawnić ten system.Techniki badawcze

TECHNIKI JAKOŚCIOWE

Badania jakościowe opierają się na metodach, w których nie określa się parametrów liczbowych charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań. W związku z tym nie są reprezentatywne w rozumieniu statystycznym i nie mogą być podstawą do generalizacji pewnych zachowań w całej populacji. Iinterpretują i opisują zjawiska społeczne z perspektywy wewnętrznych przeżyć podmiotów badania – jednostek i grup, wyjaśniają kwestie interakcji i komunikacji, a także zajmują się wytworami ich działalności. Liczba badanych jest zwykle dużo mniejsza niż w przypadku badań ankietowych. Możemy jednak mówić o „reprezentatywności” w rozumieniu potocznym. Polega ona na takim doborze uczestników badania, aby prezentowali jak najbardziej zróżnicowane stanowiska, należąc przy tym do względnie homogenicznej grupy. Jakościowe badania marketingowe pozwalają na dotarcie do często nie ujawnianych, nie uświadamianych motywów zachowań. Badania jakościowe umożliwiają uzyskanie wiedzy o ukrytych motywacjach, postawach, ocenach, pragnieniach i potrzebach danej grupy docelowej. Metody te są więc głównie stosowane w przypadku, gdy potrzebne są pogłębione informacje. W badaniach jakościowych stosuje się często tzw. techniki projekcyjne, które umożliwiają zadawanie pytań w sposób pośredni zachęcający badane osoby do przeniesienia (projektowania) swoich ukrytych lub nieuświadomionych motywów, przekonań, postaw i uczuć związanych z badanym przedmiotem.
Badania jakościowe znajdują zastosowanie szczególnie w przypadku gdy klient chce zrozumieć motywacje i potrzeby konsumenta, określić wizerunek marki lub produktu, przetestować reklamę lub opakowanie, wprowadzić nowy produkt na rynek, albo stworzyć prognozy.

 

Przeprowadzamy następujące typy badań jakościowych:

 • IDI (Individual In-Depth Interview) - pogłębiony wywiad indywidualny – umożliwiający m.in. dotarcie do najgłębszych potrzeb i motywacji
 • FGI (Focus Group Interview) – zogniskowany wywiad grupowy pozwalający dotrzeć m.in. do motywacji konsumenckich oraz umożliwiający przetestowanie ich w grupie
 • SSI (Semi-Structured Interview) - częściowo ustrukturalizowany wywiad, którego celem jest uzyskanie informacji statystycznej i poszerzonej
 • Diady – wywiad prowadzany jednocześnie z dwoma respondentami, którego celem jest skonfrontowanie opinii i prześledzenie interakcji zachodzących pomiędzy dwoma osobami
 • Case study – analiza przypadku/studium przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych itp.
 • Panel ekspercki – spotkania zamknięte zespołu liczącego od 12 do 20 osób ekspertów, w regularnych odstępach przez ustalony okres, w celu oceny i interpretacji dostępnych danych oraz sformułowania wniosków w formie raportu


TECHNIKI ILOŚCIOWE

Badania ilościowe umożliwiają ustalenie, jak często rozmaite opinie i fakty występują w danej zbiorowości, są sondażami kwestionariuszowymi przeprowadzanymi na dużych próbach respondentów, najczęściej reprezentatywnych dla populacji celowej, z wykorzystaniem metod statystyczno-matematycznych przy doborze próby i obliczeniach wyników. Określona liczba respondentów, dobrana według reguł statystyki, odpowiada na zawarte w kwestionariuszach pytania, np.: „ile?”, „co?”, „kiedy?”. Badania ilościowe stosuje się wtedy, gdy na podstawie wyników uzyskanych na danej próbie chcemy wnioskować o pewnej populacji, najczęściej znacznie większej niż badana próba. Ich zadaniem jest opisanie zjawiska w wyznaczonym zakresie tematycznym według przyjętych wcześniej kategorii. Wyniki są zwykle prezentowane w postaci tabel, wykresów i procentów. Wnioskowanie na podstawie wyników badań ilościowych podlega zasadom statystyki matematycznej, pozwala więc zazwyczaj nie tylko uzyskać pewne oszacowania liczbowe dla populacji generalnej, ale również określić błąd statystyczny, jakim obarczone są te oszacowania.

Dzięki stosowaniu badań ilościowych można ładno określić jak konsumenci oceniają firmy, produkty oraz usługi, które zostały poddane badaniu. Ze względu na populację objętą badaniem, badania ilościowe można podzielić na sondaże konsumenckie, w których przedmiotem badania są osoby lub gospodarstwa domowe, sondaże typu business-to-business, w których przedmiotem badania są podmioty gospodarcze (firmy) oraz badania dystrybucyjne obejmujące placówki handlowe i usługowe (sklepy, hurtownie, oddziały banków itp.). Badania ilościowe mogą mieć charakter badań syndykatowych, realizowanych dla określonego konsorcjum firm lub z własnej inicjatywy agencji badawczej, bądź omnibusowych, kiedy jeden kwestionariusz obejmuje różne tematy badane na zlecenie różnych klientów, lub też, częściej, badań „ad hoc”, realizowanych na zlecenie wyłącznie jednego klienta.
Oferujemy przeprowadzanie następujących typów badań ilościowych:

 • CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – badania telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym z centralnego, nowoczesnego studia CATI w Kutnie
 • PAPI (Paper and Pencil Interview) - badania ankietowe przeprowadzane z respondentem bezpośrednio
 • CAPI (Computer Assisted Personal Interview) - badania ankietowe przeprowadzane z respondentem bezpośrednio ze wspomaganiem komputerowym
 • CAWI (Computer Assisted Web Interview) – badania ankietowe realizowane przy pomocy technologii internetowych
 • Conjoint - diagnoza eksperymentalna analizująca preferencje respondentów wobec rozmaitych cech/właściwości/atrybutów badanego produktu lub usługi przy pomocy wagi przypisywanej poszczególnym atrybutom i szacowanej za pomocą metod statystycznych
 • Ankieta audytoryjna – badanie realizowane w określonej przestrzeni, wśród wybranej lub wylosowanej grupy osób, polegające na rozdaniu im ankiet do wypełnienia


DESK RESEARCH

Desk research (analiza źródeł wtórnych) to tania i stosunkowo szybka metoda realizacji badań. Polega ona na poszukiwaniu informacji już istniejących i wykorzystaniu dostępnych danych wtórnych takich jak publikacje, raporty, biuletyny, bazy danych, katalogi, strony www itp. Są to badania, które nie wymagają pracy w terenie. Nie buduje się kwestionariuszy ankietowych, nie są potrzebni ankieterzy i koordynatorzy. Respondenci w badaniach desk research występują, ale jako eksperci udzielający informacji branżowych lub w sposób nieświadomy (np. poprzez wypowiedzi na forach internetowych).Przed wykorzystaniem danych w badaniu są one analizowane są pod kątem wiarygodności, rzetelności i aktualności. Część danych jest empirycznie weryfikowana. Wadą desk research jest to, że dostępne informacje zazwyczaj nie odpowiadają w pełni na postawiony problem badawczy, a dostęp do odpowiednich danych jest często ograniczony, natomiast same dane mogą być nieaktualne. Dlatego najczęściej metoda ta jest tylko jednym z elementów procesu badawczego. W zależności od celu i przedmiotu badania desk research może służyć jako badanie właściwe lub jako rozpoznawcze – poprzedzające np. badania ankietowe.
Dla potrzeb badań desk research dysponujemy doświadczonym zespołem wyspecjalizowanych badaczy i analityków, którzy wyszukują niezbędne źródła oraz dostosowują konkretne techniki do określonych projektów.


MYSTERY CLIENT

Mystery Client jest jedną z najlepszych metod badania poziomu obsługi klientów, ponieważ nie bada opinii czy deklaracji na temat hipotetycznych sytuacji, tylko relacjonuje przebieg prawdziwych doświadczeń klientów w wybranych punktach sprzedaży. W odróżnieniu od badań satysfakcji klienta koncentrujących się na subiektywnych ocenach i odczuciach jest to w pełni obiektywna metoda oceny procesu obsługi klienta.
Mystery Shopping/Calling/E-mailing to obserwacja świadczonej usługi dokonywana w sposób ukryty przez niezależnych od firmy, obiektywnych obserwatorów – tajemniczych klientów. Badanie ocenia cały proces sprzedaży/wykonywanej usługi, a nie tylko jej wynik. Siłą Mystery Client jest to, że badanie jest prowadzone w warunkach naturalnych.
Obiektywność jest wynikiem odpowiedniego konstruowania kwestionariuszy używanych w tym badaniu: zawierają pytania o fakty, na które zazwyczaj odpowiedzieć można tak lub nie – Tajemniczym Klientom nie pozostawia się miejsca na subiektywne interpretacje opisywanych zdarzeń.
Punktem wyjścia badań mystery shopping jest funkcjonowanie w firmie tzw. Standardów Obsługi Klienta, czyli zbioru zasad, którymi pracownicy powinni się kierować w rozmowach z klientami. Mystery Shopping jest metodą sprawdzania, w jakim stopniu standardy są przez pracowników realizowane w codziennej pracy.
Metoda najczęściej stosowana wszędzie tam, gdzie występuje osobisty kontakt z konsumentem:

 • handel detaliczny,
 • usługi: finansowe, ubezpieczeniowe, hotelarskie, turystyczne, telefoniczne,
 • restauracje, bary,
 • transport, komunikacja,
 • motoryzacja.

Realizujemy badania Mystery Client mając do dyspozycji sprawdzoną, profesjonalna sieć ankieterską – bazę tajemniczych klientów.


TECHNIKI PROGNOSTYCZNO-ANALITYCZNE

 • Benchmarking - badania porównawcze/analiza porównawcza procesów i praktyk stosowanych w danej organizacji, ze stosowanymi w organizacjach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie, w celu sformułowania podstawy doskonalenia
 • Analizy prognostyczne - autorskie metody przewidywania kształtowania się w krótkoterminowej przyszłości procesów, zdarzeń, trendów
 • Foresight biznesowy - prognozowanie długookresowe (powyżej pięciu lat) mające zastosowanie do budowania wizji rozwojowej, wytyczania celów organizacji i ścieżki działań służących do ich osiągania oraz do zabezpieczania kryzysowego


TECHNIKI BIOMETRYCZNE

Biometria w marketingu to technika dokonywania pomiarów reakcji emocjonalnych człowieka na zaprezentowane bodźce zmysłowe. Dzięki temu można pozyskać dane oceniające dany produkt/usługę i wykreować takie ich parametry, które wywołają u odbiorcy założony w strategii marketingowej efekt wizerunkowy, sprzedażowy, procesowy.

W Laboratorium ASM Neuro Lab stosujemy następujące technologie biometryczne:

 • śledzenie ruchu źrenic – OKULOGRAFIA / EYE TRACKING (ET),    
 • zapis fal mózgowych – ELEKTROENCEFALOGRAFIA (EEG),
 • pomiar potliwości skóry – REAKCJA SKÓRNO-GALWANICZNA (GSR),  
 • pomiar napięcia mięśniowego – ELEKTROMIOGRAFIA (EMG),
 • zapis mimiki twarzy – FACE TRACKING / READING (FT).

Nasza technologia i autorska metodologia badawcza umożliwiają zastosowanie ww. metod zarówno osobno, jak i łącznie. Pomiar danych pozyskanych z różnych urządzeń może zatem się odbywać w tym samym czasie i co za tym idzie, interpretacja wyników jest oparta o więcej parametrów.

Najnowszą ofertą badań biometrycznych jest ich realizacja wśród dzieci – najmłodszych konsumentów. Dobór najlepszego w Polsce sprzętu i przyjazna atmosfera podczas badania gwarantują wiarygodne wyniki.

Pobierz ofertę

ASM_NeuroLAB_badania_z_dziecm_okl

 

Więcej informacji na stronie

www.neurodata.pl

już dziś złóż zapytanie ofertowe

Zapraszamy do kontaktu z badaczami ASM – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o badaniach marketingowych? Zadaj pytanie naszemu Ekspertowi.

 

Agnieszka Wójcik-Zachorska

tel. kom. +48 695 004 600
e-mail: a.wojcik@asm-poland.com.pl

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1130 ..