full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Badania marketingowe

Pomożemy Ci zrozumieć Klientów i zwiększyć zyski Twojej firmy. Jesteśmy obecni na każdym etapie prowadzenia biznesu: od badania potencjału rynku, na którym chcesz wystartować, przez badania wizerunku marki, analizę konkurencji, badania satysfakcji klientów, badania skuteczności działań promocyjnych, aż po badania wewnątrz firmy. Wszystko po to, by być na bieżąco ze swoją ofertą i wiedzieć jak ją modyfikować, dopasowując ją do potrzeb swoich Klientów!

Schemat usług badawczych

PLAN

 • Diagnoza potrzeb badawczych
 • Zaprojektowanie metodyki i narzędzi badawczych
 • Wycena

ANALIZA

 • Badania jakościowe
 • Badania ilościowe
 • Desk research
 • Mystery client
 • Techniki eksperckie;
 • Badania idiograficzne
 • Pogłębione analizy statystyczne, modele prognostyczne
 • Foresight biznesowy

WYNIKI

 • Raporty
 • Prezentacje
 • Podsumowania
 • Streszczenia
 • Rekomendacje
 • Warsztaty

ROZWÓJ

 • Wdrożenie rekomendacji
 • Warsztaty szkoleniowe
 • Ewaluacja
 • Zwiększenie konkurencyjności Twojej firmy

Zakres badań marketingowych

BADANIA WIZERUNKU MARKI

BADANIA WIZERUNKU MARKI

Po co nam badania wizerunku marki?

Badanie wizerunku marki da nam odpowiedź, w jakim kontekście postrzegana jest nasza marka i jak widzą nas Klienci. Badanie to pozwoli nam zweryfikować dotychczas realizowaną strategię komunikacji i zaplanować kolejne kroki, aby nasz wizerunek był pozytywnie odbierany przez konsumentów.

Sposoby realizacji badań:

 • Badanie rozpoznawalności marki
 • Pozycja marki na tle konkurencji
 • Analizy benchmarkingowe
 • Analiza wskaźników
 • Analiza postrzegania marki
 • Określenie stopnia przychylności klientów wobec marki

Badanie wizerunku marki - techniki:

CATI/CAWI/PAPI/EYETRACKING

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

Po co nam badania satysfakcji klienta?

Codzienna troska o markę, właściwy kontakt z klientem oraz dbałość o wizerunek firmy to trudne zadania. Biorąc pod uwagę również fakt, iż koszty pozyskania nowych klientów są zdecydowanie wyższe, niż zatrzymania obecnego – monitoring zadowolenia klientów jest niezbędnym narzędziem w pracy każdej firmy. Kluczem do sukcesu jest zaspokajanie potrzeb klientów i dbałość o ich pozytywny konsumencki byt, czego efektem jest ich lojalność.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Określenie mocnych i słabych stron współpracy
 • Porównanie z konkurencją
 • Wskazanie dobrych praktyk
 • Możliwości podwyższenia poziomu zadowolenia klientów
 • Analiza wskaźników (np. NPS, CSI)

 

Badanie satysfakcji klienta – techniki:

CATI/CAWI/MYSTERY CLIENT/FGI/IDI

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU

BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU

OCENA MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA NA NOWY RYNEK

Aby podjąć decyzję o wejściu na nowy rynek niezmiernie istotne jest poznanie tendencji jego rozwoju, otocznia konkurencyjnego oraz potrzeb klientów w odniesieniu do produktów i usług. Mogą one istotnie się różnić w zależności od regionu, kraju a nawet miasta.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie wielkości rynku
 • Analiza konkurencji (udziały rynkowe, strategia, produkty)
 • Analiza cen
 • Poszukiwanie trendów
 • Prognozy rozwoju rynku
 • Badanie dystrybucji i cen

 

WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK

Strategia wprowadzenia produktu na rynek pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne poprzez ustalenie celów dla kolejnych etapów procesu wprowadzania produktu. Strategia wskazuje również narzędzia pozwalające osiągać wyznaczone cele. Odpowiednio przygotowany plan wprowadzenia produktu na rynek umożliwia dokonywanie bieżącej oceny efektów podejmowanych działań i zapobiega podejmowaniu działań nieprzemyślanych.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Testowanie nowego produktu wśród klientów
 • Analiza kanału dystrybucji
 • Analiza konkurencji
 • Badanie poziomu sprzedaży

 

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW

BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW

Po co nam badania segmentacji klientów?

Strategie segmentacji klientów są dla firm kluczem do osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy zapewnieniem klientowi optymalnej obsługi, a maksymalizacją korzyści wynikających ze świadczenia usługi długoterminowych przychodów i utrzymaniem lojalności klienta.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Podział klientów na różnorodne grupy
 • Analiza produktów pod względem dopasowania do grup klientów
 • Opracowanie strategii marketingowej dla grup klientów
 • Badanie czynników i potrzeb klientów

 

Badanie segmentacji klientów – techniki:

CATI/CAWI/LCA

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW

BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW

Po co nam badania jakości obsługi klientów?

Jak mów stare porzekadło – „reklama dźwignią handlu”, a najlepszą reklamą jest to co klient widzi i słyszy, to z czym spotka się na co dzień. Z punktu widzenia konsumenta nie jest ważny wyłącznie produkt. Liczy się także sposób, w jaki go sprzedano, jego serwis, obsługa, wygląd placówki… czyli czynniki wpływające na satysfakcję i lojalność. Badanie jakości obsługi klientów ma za zadanie wspierać budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Analiza systemu jakości obsługi klienta
 • Audyty tajemniczych klientów
 • Analiza wskaźników i indeksów jakości obsługi
 • Jakościowa ocena systemu obsługi

 

Badanie wizerunku jakości obsługi klientów  - techniki:

CATI/CAWI/EYETRACKING/EEG/MYSTERY CLIENT

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

BADANIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY

 

Zbadanie skuteczności oddziaływania kampanii reklamowej pozwala ocenić, na ile efektywnie zostały wydane pieniądze na nią przeznaczone jak również daje możliwość uniknięcia ewentualnych błędów przy kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie przekazu reklamowego
 • Badanie konceptów reklamowych (hasło, grafika, logo, itp.)
 • Analiza komunikatu reklamowego i jego odbiór
 • Analiza wskaźników (np. OTH, OTS)

 

Badanie efektywności działań promocyjnych – techniki:

CATI/CAWI/EYETRACKING/EEG/IDI/FGI

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

Po co nam badania potencjału inwestycyjnego?

Atrakcyjność przedsięwzięcia jest zjawiskiem kompleksowym, wieloaspektowym, jednocześnie trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Podstawą atrakcyjności inwestycyjnej jest określenie mocnych i słabych stron dla każdego z wariantów projektu na różnych płaszczyznach. Powszechnie rozumiana jest ona jako kombinacja korzyści jakie może przynieść inwestycja i poszczególne jej cechy.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie poziomu zainteresowania lokalizacją/obiektem/inwestycją
 • Analiza zainteresowań potencjalnych klientów
 • Badanie potrzeb inwestycyjnych np. w regionie

 

Badanie potencjału inwestycyjnego – techniki:

CATI/CAWI/DESK RESEARCH/FORESIGHT

już dziś złóż zapytanie ofertowe


BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY


BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY

BADANIA HR

Pracownicy stanowią najważniejszy zasób organizacji. Jego właściwa diagnoza pozwala na podniesienie efektywności pracy, optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników, wzrost motywacji do pracy, usprawnienie komunikacji, wzrost stopnia utożsamiania się z organizacją, a także planowanie rozwoju zawodowego pracowników.

 

Do analiz z obszaru zasobów ludzkich należą:

 

 • Badanie satysfakcji z pracy
 • Ocena pracownicza
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Analiza zaangażowania pracowników
 • Badanie komunikacji wewnętrznej

 

BADANIE SATYSFAKCJI Z PRACY

Analiza satysfakcji pozwala określić stopień zadowolenia pracowników z wykonywanych obowiązków. Przekłada się on bezpośrednio na motywację i zaangażowanie zatrudnionych w organizacji osób, a w efekcie na osiągane przez nich wyniki.

 

W ramach badań prowadzi się wśród pracowników analizy:

 • Płacy i systemów motywacyjnych
 • Relacji ze współpracownikami i przełożonymi
 • Możliwości rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • Charakteru pracy poszczególnych stanowisk
 • Oceny wizerunku firmy

 

OCENA PRACOWNICZA

Wprowadzenie systemu ocen pracowniczych jest nieodłącznym elementem skutecznej polityki personalnej. Stanowi ono podstawę zwiększania efektywności zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Główne korzyści wynikające z jego funkcjonowania w organizacji to lepsze wykorzystanie potencjału pracowników oraz zmniejszenie fluktuacji poprzez lepsze dopasowanie zadań i obowiązków do umiejętności i preferencji poszczególnych osób.

 

W celu dokonania oceny pracowniczej wykorzystuje się następujące narzędzia:

 

 • Metoda 360o
 • Punktowa skala oceny
 • Technika wydarzeń krytycznych
 • Badanie kluczowych wskaźników efektywności
 • Metoda porównywani parami

 

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przeprowadzenie analizy pozwala na określenie luk kompetencyjnych pracowników w określonych zakresach. Jej celem jest jak najlepsze dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb osób zatrudnionych w organizacji.

 

Efektywna analiza polega na określeniu:

 

 • Obszarów, w których powinni doskonalić się pracownicy
 • Preferowanych form zdobywania wiedzy
 • Pożądanej częstotliwości szkoleń

 

ANALIZA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

Stałe monitorowanie zaangażowania pracowników jest narzędziem diagnostycznym umożliwiającym poznanie czynników, które mają bezpośredni wpływ na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wysoki stopień zaangażowania wśród osób w niej zatrudnionych stanowi o skutecznej polityce personalnej.

 

W celu oceny zaangażowania bada się:

 

 • Stopień identyfikacji z firmą
 • Podejmowanie własnych inicjatyw
 • Czynniki mające wpływ na poszczególne zachowania pracownicze
 • System motywacyjny
 • Stopień partycypacji w podejmowaniu decyzji

 

BADANIE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Efektywne funkcjonowanie zespołu pracowników uwarunkowane jest poprawnym przepływem informacji pomiędzy jego członkami. Brak prawidłowej komunikacji przyczynia się do spadku osiąganych wyników, a także może prowadzić do konfliktów interpersonalnych. Badanie pozwala na określenie formalnych oraz nieformalnych aspektów komunikowania oraz prowadzi do usprawnienia procesów komunikacyjnych.

 

Do stosowanych w tym przypadku metod należą:

 

 • Ocena przepływu informacji w relacjach pionowych oraz poziomych
 • Diagnoza zniekształceń w procesie komunikowania
 • Dostępność do poszczególnych źródeł informacji

 

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA WIZERUNKU MARKI

BADANIA WIZERUNKU MARKI

Po co nam badania wizerunku marki?

Badanie wizerunku marki da nam odpowiedź, w jakim kontekście postrzegana jest nasza marka i jak widzą nas Klienci. Badanie to pozwoli nam zweryfikować dotychczas realizowaną strategię komunikacji i zaplanować kolejne kroki, aby nasz wizerunek był pozytywnie odbierany przez konsumentów.

Sposoby realizacji badań:

 • Badanie rozpoznawalności marki
 • Pozycja marki na tle konkurencji
 • Analizy benchmarkingowe
 • Analiza wskaźników
 • Analiza postrzegania marki
 • Określenie stopnia przychylności klientów wobec marki

Badanie wizerunku marki - techniki:

CATI/CAWI/PAPI/EYETRACKING

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTA

Po co nam badania satysfakcji klienta?

Codzienna troska o markę, właściwy kontakt z klientem oraz dbałość o wizerunek firmy to trudne zadania. Biorąc pod uwagę również fakt, iż koszty pozyskania nowych klientów są zdecydowanie wyższe, niż zatrzymania obecnego – monitoring zadowolenia klientów jest niezbędnym narzędziem w pracy każdej firmy. Kluczem do sukcesu jest zaspokajanie potrzeb klientów i dbałość o ich pozytywny konsumencki byt, czego efektem jest ich lojalność.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Określenie mocnych i słabych stron współpracy
 • Porównanie z konkurencją
 • Wskazanie dobrych praktyk
 • Możliwości podwyższenia poziomu zadowolenia klientów
 • Analiza wskaźników (np. NPS, CSI)

 

Badanie satysfakcji klienta – techniki:

CATI/CAWI/MYSTERY CLIENT/FGI/IDI

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU

BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU

OCENA MOŻLIWOŚCI WEJŚCIA NA NOWY RYNEK

Aby podjąć decyzję o wejściu na nowy rynek niezmiernie istotne jest poznanie tendencji jego rozwoju, otocznia konkurencyjnego oraz potrzeb klientów w odniesieniu do produktów i usług. Mogą one istotnie się różnić w zależności od regionu, kraju a nawet miasta.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie wielkości rynku
 • Analiza konkurencji (udziały rynkowe, strategia, produkty)
 • Analiza cen
 • Poszukiwanie trendów
 • Prognozy rozwoju rynku
 • Badanie dystrybucji i cen

 

WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK

Strategia wprowadzenia produktu na rynek pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne poprzez ustalenie celów dla kolejnych etapów procesu wprowadzania produktu. Strategia wskazuje również narzędzia pozwalające osiągać wyznaczone cele. Odpowiednio przygotowany plan wprowadzenia produktu na rynek umożliwia dokonywanie bieżącej oceny efektów podejmowanych działań i zapobiega podejmowaniu działań nieprzemyślanych.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Testowanie nowego produktu wśród klientów
 • Analiza kanału dystrybucji
 • Analiza konkurencji
 • Badanie poziomu sprzedaży

 

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW

BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW

Po co nam badania segmentacji klientów?

Strategie segmentacji klientów są dla firm kluczem do osiągnięcia właściwej równowagi pomiędzy zapewnieniem klientowi optymalnej obsługi, a maksymalizacją korzyści wynikających ze świadczenia usługi długoterminowych przychodów i utrzymaniem lojalności klienta.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Podział klientów na różnorodne grupy
 • Analiza produktów pod względem dopasowania do grup klientów
 • Opracowanie strategii marketingowej dla grup klientów
 • Badanie czynników i potrzeb klientów

 

Badanie segmentacji klientów – techniki:

CATI/CAWI/LCA

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW

BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW

Po co nam badania jakości obsługi klientów?

Jak mów stare porzekadło – „reklama dźwignią handlu”, a najlepszą reklamą jest to co klient widzi i słyszy, to z czym spotka się na co dzień. Z punktu widzenia konsumenta nie jest ważny wyłącznie produkt. Liczy się także sposób, w jaki go sprzedano, jego serwis, obsługa, wygląd placówki… czyli czynniki wpływające na satysfakcję i lojalność. Badanie jakości obsługi klientów ma za zadanie wspierać budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Analiza systemu jakości obsługi klienta
 • Audyty tajemniczych klientów
 • Analiza wskaźników i indeksów jakości obsługi
 • Jakościowa ocena systemu obsługi

 

Badanie wizerunku jakości obsługi klientów  - techniki:

CATI/CAWI/EYETRACKING/EEG/MYSTERY CLIENT

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

BADANIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY

 

Zbadanie skuteczności oddziaływania kampanii reklamowej pozwala ocenić, na ile efektywnie zostały wydane pieniądze na nią przeznaczone jak również daje możliwość uniknięcia ewentualnych błędów przy kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie przekazu reklamowego
 • Badanie konceptów reklamowych (hasło, grafika, logo, itp.)
 • Analiza komunikatu reklamowego i jego odbiór
 • Analiza wskaźników (np. OTH, OTS)

 

Badanie efektywności działań promocyjnych – techniki:

CATI/CAWI/EYETRACKING/EEG/IDI/FGI

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO

Po co nam badania potencjału inwestycyjnego?

Atrakcyjność przedsięwzięcia jest zjawiskiem kompleksowym, wieloaspektowym, jednocześnie trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Podstawą atrakcyjności inwestycyjnej jest określenie mocnych i słabych stron dla każdego z wariantów projektu na różnych płaszczyznach. Powszechnie rozumiana jest ona jako kombinacja korzyści jakie może przynieść inwestycja i poszczególne jej cechy.

 

Dlatego też konieczne jest dokonanie analiz:

 

 • Badanie poziomu zainteresowania lokalizacją/obiektem/inwestycją
 • Analiza zainteresowań potencjalnych klientów
 • Badanie potrzeb inwestycyjnych np. w regionie

 

Badanie potencjału inwestycyjnego – techniki:

CATI/CAWI/DESK RESEARCH/FORESIGHT

już dziś złóż zapytanie ofertowe

BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY


BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY

BADANIA HR

Pracownicy stanowią najważniejszy zasób organizacji. Jego właściwa diagnoza pozwala na podniesienie efektywności pracy, optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników, wzrost motywacji do pracy, usprawnienie komunikacji, wzrost stopnia utożsamiania się z organizacją, a także planowanie rozwoju zawodowego pracowników.

 

Do analiz z obszaru zasobów ludzkich należą:

 

 • Badanie satysfakcji z pracy
 • Ocena pracownicza
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Analiza zaangażowania pracowników
 • Badanie komunikacji wewnętrznej

 

BADANIE SATYSFAKCJI Z PRACY

Analiza satysfakcji pozwala określić stopień zadowolenia pracowników z wykonywanych obowiązków. Przekłada się on bezpośrednio na motywację i zaangażowanie zatrudnionych w organizacji osób, a w efekcie na osiągane przez nich wyniki.

 

W ramach badań prowadzi się wśród pracowników analizy:

 • Płacy i systemów motywacyjnych
 • Relacji ze współpracownikami i przełożonymi
 • Możliwości rozwoju zawodowego w strukturach firmy
 • Charakteru pracy poszczególnych stanowisk
 • Oceny wizerunku firmy

 

OCENA PRACOWNICZA

Wprowadzenie systemu ocen pracowniczych jest nieodłącznym elementem skutecznej polityki personalnej. Stanowi ono podstawę zwiększania efektywności zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób. Główne korzyści wynikające z jego funkcjonowania w organizacji to lepsze wykorzystanie potencjału pracowników oraz zmniejszenie fluktuacji poprzez lepsze dopasowanie zadań i obowiązków do umiejętności i preferencji poszczególnych osób.

 

W celu dokonania oceny pracowniczej wykorzystuje się następujące narzędzia:

 

 • Metoda 360o
 • Punktowa skala oceny
 • Technika wydarzeń krytycznych
 • Badanie kluczowych wskaźników efektywności
 • Metoda porównywani parami

 

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przeprowadzenie analizy pozwala na określenie luk kompetencyjnych pracowników w określonych zakresach. Jej celem jest jak najlepsze dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb osób zatrudnionych w organizacji.

 

Efektywna analiza polega na określeniu:

 

 • Obszarów, w których powinni doskonalić się pracownicy
 • Preferowanych form zdobywania wiedzy
 • Pożądanej częstotliwości szkoleń

 

ANALIZA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

Stałe monitorowanie zaangażowania pracowników jest narzędziem diagnostycznym umożliwiającym poznanie czynników, które mają bezpośredni wpływ na efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wysoki stopień zaangażowania wśród osób w niej zatrudnionych stanowi o skutecznej polityce personalnej.

 

W celu oceny zaangażowania bada się:

 

 • Stopień identyfikacji z firmą
 • Podejmowanie własnych inicjatyw
 • Czynniki mające wpływ na poszczególne zachowania pracownicze
 • System motywacyjny
 • Stopień partycypacji w podejmowaniu decyzji

 

BADANIE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ

Efektywne funkcjonowanie zespołu pracowników uwarunkowane jest poprawnym przepływem informacji pomiędzy jego członkami. Brak prawidłowej komunikacji przyczynia się do spadku osiąganych wyników, a także może prowadzić do konfliktów interpersonalnych. Badanie pozwala na określenie formalnych oraz nieformalnych aspektów komunikowania oraz prowadzi do usprawnienia procesów komunikacyjnych.

 

Do stosowanych w tym przypadku metod należą:

 

 • Ocena przepływu informacji w relacjach pionowych oraz poziomych
 • Diagnoza zniekształceń w procesie komunikowania
 • Dostępność do poszczególnych źródeł informacji

 

już dziś złóż zapytanie ofertowe

Techniki badawcze

 • TECHNIKI JAKOŚCIOWE

 • TECHNIKI ILOŚCIOWE

 • DESK RESEARCH

 • MYSTERY CLIENT

 • TECHNIKI PROGNOSTYCZNO-ANALITYCZNE

 • TECHNIKI BIOMETRYCZNE

 

Oferujemy najbardziej kompleksowy wybór technik badawczych na rynku, aby wspomóc Państwa biznes efektywnie i w każdym jego aspekcie. Odnajdziecie Państwo w naszych usługach zarówno bezpośrednie wywiady ankietowe (PAPI), ankiety online (CAWI), analizę desk research, wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAPI), badania telefoniczne (CATI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI), a także wywiady grupowe (FGI).


TECHNIKI JAKOŚCIOWE - kliknij i dowiedz się więcej

Badania jakościowe opierają się na metodach, w których nie określa się parametrów liczbowych charakteryzujących badane zjawisko lub obiekt badań. W związku z tym nie są reprezentatywne w rozumieniu statystycznym i nie mogą być podstawą do generalizacji pewnych zachowań w całej populacji. Iinterpretują i opisują zjawiska społeczne z perspektywy wewnętrznych przeżyć podmiotów badania – jednostek i grup, wyjaśniają kwestie interakcji i komunikacji, a także zajmują się wytworami ich działalności. Liczba badanych jest zwykle dużo mniejsza niż w przypadku badań ankietowych. Możemy jednak mówić o „reprezentatywności” w rozumieniu potocznym. Polega ona na takim doborze uczestników badania, aby prezentowali jak najbardziej zróżnicowane stanowiska, należąc przy tym do względnie homogenicznej grupy. Jakościowe badania marketingowe pozwalają na dotarcie do często nie ujawnianych, nie uświadamianych motywów zachowań. Badania jakościowe umożliwiają uzyskanie wiedzy o ukrytych motywacjach, postawach, ocenach, pragnieniach i potrzebach danej grupy docelowej. Metody te są więc głównie stosowane w przypadku, gdy potrzebne są pogłębione informacje. W badaniach jakościowych stosuje się często tzw. techniki projekcyjne, które umożliwiają zadawanie pytań w sposób pośredni zachęcający badane osoby do przeniesienia (projektowania) swoich ukrytych lub nieuświadomionych motywów, przekonań, postaw i uczuć związanych z badanym przedmiotem. Badania jakościowe znajdują zastosowanie szczególnie w przypadku gdy klient chce zrozumieć motywacje i potrzeby konsumenta, określić wizerunek marki lub produktu, przetestować reklamę lub opakowanie, wprowadzić nowy produkt na rynek, albo stworzyć prognozy.

 

Przeprowadzamy następujące typy badań jakościowych:

 • IDI (Individual In-Depth Interview) - pogłębiony wywiad indywidualny – umożliwiający m.in. dotarcie do najgłębszych potrzeb i motywacji
 • FGI (Focus Group Interview) – zogniskowany wywiad grupowy pozwalający dotrzeć m.in. do motywacji konsumenckich oraz umożliwiający przetestowanie ich w grupie
 • SSI (Semi-Structured Interview) - częściowo ustrukturalizowany wywiad, którego celem jest uzyskanie informacji statystycznej i poszerzonej
 • Diady – wywiad prowadzany jednocześnie z dwoma respondentami, którego celem jest skonfrontowanie opinii i prześledzenie interakcji zachodzących pomiędzy dwoma osobami
 • Case study – analiza przypadku/studium przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych itp.
 • Panel ekspercki – spotkania zamknięte zespołu liczącego od 12 do 20 osób ekspertów, w regularnych odstępach przez ustalony okres, w celu oceny i interpretacji dostępnych danych oraz sformułowania wniosków w formie raportu


TECHNIKI ILOŚCIOWE - kliknij i dowiedz się więcej

Badania ilościowe umożliwiają ustalenie, jak często rozmaite opinie i fakty występują w danej zbiorowości, są sondażami kwestionariuszowymi przeprowadzanymi na dużych próbach respondentów, najczęściej reprezentatywnych dla populacji celowej, z wykorzystaniem metod statystyczno-matematycznych przy doborze próby i obliczeniach wyników. Określona liczba respondentów, dobrana według reguł statystyki, odpowiada na zawarte w kwestionariuszach pytania, np.: „ile?”, „co?”, „kiedy?”. Badania ilościowe stosuje się wtedy, gdy na podstawie wyników uzyskanych na danej próbie chcemy wnioskować o pewnej populacji, najczęściej znacznie większej niż badana próba. Ich zadaniem jest opisanie zjawiska w wyznaczonym zakresie tematycznym według przyjętych wcześniej kategorii. Wyniki są zwykle prezentowane w postaci tabel, wykresów i procentów. Wnioskowanie na podstawie wyników badań ilościowych podlega zasadom statystyki matematycznej, pozwala więc zazwyczaj nie tylko uzyskać pewne oszacowania liczbowe dla populacji generalnej, ale również określić błąd statystyczny, jakim obarczone są te oszacowania.

Dzięki stosowaniu badań ilościowych można ładno określić jak konsumenci oceniają firmy, produkty oraz usługi, które zostały poddane badaniu. Ze względu na populację objętą badaniem, badania ilościowe można podzielić na sondaże konsumenckie, w których przedmiotem badania są osoby lub gospodarstwa domowe, sondaże typu business-to-business, w których przedmiotem badania są podmioty gospodarcze (firmy) oraz badania dystrybucyjne obejmujące placówki handlowe i usługowe (sklepy, hurtownie, oddziały banków itp.). Badania ilościowe mogą mieć charakter badań syndykatowych, realizowanych dla określonego konsorcjum firm lub z własnej inicjatywy agencji badawczej, bądź omnibusowych, kiedy jeden kwestionariusz obejmuje różne tematy badane na zlecenie różnych klientów, lub też, częściej, badań „ad hoc”, realizowanych na zlecenie wyłącznie jednego klienta. Oferujemy przeprowadzanie następujących typów badań ilościowych:

 • CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – badania telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym z centralnego, nowoczesnego studia CATI w Kutnie
 • PAPI (Paper and Pencil Interview) - badania ankietowe przeprowadzane z respondentem bezpośrednio
 • CAPI (Computer Assisted Personal Interview) - badania ankietowe przeprowadzane z respondentem bezpośrednio ze wspomaganiem komputerowym
 • CAWI (Computer Assisted Web Interview) – badania ankietowe realizowane przy pomocy technologii internetowych
 • Conjoint - diagnoza eksperymentalna analizująca preferencje respondentów wobec rozmaitych cech/właściwości/atrybutów badanego produktu lub usługi przy pomocy wagi przypisywanej poszczególnym atrybutom i szacowanej za pomocą metod statystycznych
 • Ankieta audytoryjna – badanie realizowane w określonej przestrzeni, wśród wybranej lub wylosowanej grupy osób, polegające na rozdaniu im ankiet do wypełnienia


DESK RESEARCH - kliknij i dowiedz się więcej

Desk research (analiza źródeł wtórnych) to tania i stosunkowo szybka metoda realizacji badań. Polega ona na poszukiwaniu informacji już istniejących i wykorzystaniu dostępnych danych wtórnych takich jak publikacje, raporty, biuletyny, bazy danych, katalogi, strony www itp. Są to badania, które nie wymagają pracy w terenie. Nie buduje się kwestionariuszy ankietowych, nie są potrzebni ankieterzy i koordynatorzy. Respondenci w badaniach desk research występują, ale jako eksperci udzielający informacji branżowych lub w sposób nieświadomy (np. poprzez wypowiedzi na forach internetowych).Przed wykorzystaniem danych w badaniu są one analizowane są pod kątem wiarygodności, rzetelności i aktualności. Część danych jest empirycznie weryfikowana. Wadą desk research jest to, że dostępne informacje zazwyczaj nie odpowiadają w pełni na postawiony problem badawczy, a dostęp do odpowiednich danych jest często ograniczony, natomiast same dane mogą być nieaktualne. Dlatego najczęściej metoda ta jest tylko jednym z elementów procesu badawczego. W zależności od celu i przedmiotu badania desk research może służyć jako badanie właściwe lub jako rozpoznawcze – poprzedzające np. badania ankietowe. Dla potrzeb badań desk research dysponujemy doświadczonym zespołem wyspecjalizowanych badaczy i analityków, którzy wyszukują niezbędne źródła oraz dostosowują konkretne techniki do określonych projektów.


MYSTERY CLIENT - kliknij i dowiedz się więcej

Mystery Client jest jedną z najlepszych metod badania poziomu obsługi klientów, ponieważ nie bada opinii czy deklaracji na temat hipotetycznych sytuacji, tylko relacjonuje przebieg prawdziwych doświadczeń klientów w wybranych punktach sprzedaży. W odróżnieniu od badań satysfakcji klienta koncentrujących się na subiektywnych ocenach i odczuciach jest to w pełni obiektywna metoda oceny procesu obsługi klienta. Mystery Shopping/Calling/E-mailing to obserwacja świadczonej usługi dokonywana w sposób ukryty przez niezależnych od firmy, obiektywnych obserwatorów – tajemniczych klientów. Badanie ocenia cały proces sprzedaży/wykonywanej usługi, a nie tylko jej wynik. Siłą Mystery Client jest to, że badanie jest prowadzone w warunkach naturalnych. Obiektywność jest wynikiem odpowiedniego konstruowania kwestionariuszy używanych w tym badaniu: zawierają pytania o fakty, na które zazwyczaj odpowiedzieć można tak lub nie – Tajemniczym Klientom nie pozostawia się miejsca na subiektywne interpretacje opisywanych zdarzeń. Punktem wyjścia badań mystery shopping jest funkcjonowanie w firmie tzw. Standardów Obsługi Klienta, czyli zbioru zasad, którymi pracownicy powinni się kierować w rozmowach z klientami. Mystery Shopping jest metodą sprawdzania, w jakim stopniu standardy są przez pracowników realizowane w codziennej pracy. Metoda najczęściej stosowana wszędzie tam, gdzie występuje osobisty kontakt z konsumentem:

 • handel detaliczny,
 • usługi: finansowe, ubezpieczeniowe, hotelarskie, turystyczne, telefoniczne,
 • restauracje, bary,
 • transport, komunikacja,
 • motoryzacja.

Realizujemy badania Mystery Client mając do dyspozycji sprawdzoną, profesjonalna sieć ankieterską – bazę tajemniczych klientów.


TECHNIKI PROGNOSTYCZNO-ANALITYCZNE - kliknij i dowiedz się więcej

 • Benchmarking - badania porównawcze/analiza porównawcza procesów i praktyk stosowanych w danej organizacji, ze stosowanymi w organizacjach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie, w celu sformułowania podstawy doskonalenia
 • Analizy prognostyczne - autorskie metody przewidywania kształtowania się w krótkoterminowej przyszłości procesów, zdarzeń, trendów
 • Foresight biznesowy - prognozowanie długookresowe (powyżej pięciu lat) mające zastosowanie do budowania wizji rozwojowej, wytyczania celów organizacji i ścieżki działań służących do ich osiągania oraz do zabezpieczania kryzysowego


TECHNIKI BIOMETRYCZNE - kliknij i dowiedz się więcej

Biometria w marketingu to technika dokonywania pomiarów reakcji emocjonalnych człowieka na zaprezentowane bodźce zmysłowe. Dzięki temu można pozyskać dane oceniające dany produkt/usługę i wykreować takie ich parametry, które wywołają u odbiorcy założony w strategii marketingowej efekt wizerunkowy, sprzedażowy, procesowy.

W Laboratorium ASM Neuro Lab stosujemy następujące technologie biometryczne:

 • śledzenie ruchu źrenic – OKULOGRAFIA / EYE TRACKING (ET),    
 • zapis fal mózgowych – ELEKTROENCEFALOGRAFIA (EEG),
 • pomiar potliwości skóry – REAKCJA SKÓRNO-GALWANICZNA (GSR),  
 • pomiar napięcia mięśniowego – ELEKTROMIOGRAFIA (EMG),
 • zapis mimiki twarzy – FACE TRACKING / READING (FT).

Nasza technologia i autorska metodologia badawcza umożliwiają zastosowanie ww. metod zarówno osobno, jak i łącznie. Pomiar danych pozyskanych z różnych urządzeń może zatem się odbywać w tym samym czasie i co za tym idzie, interpretacja wyników jest oparta o więcej parametrów.

Najnowszą ofertą badań biometrycznych jest ich realizacja wśród dzieci – najmłodszych konsumentów. Dobór najlepszego w Polsce sprzętu i przyjazna atmosfera podczas badania gwarantują wiarygodne wyniki.

Pobierz ofertę

ASM_NeuroLAB_badania_z_dziecm_okl

 

Więcej informacji na stronie

www.neurodata.pl

już dziś złóż zapytanie ofertowe

Zapraszamy do kontaktu z badaczami ASM – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o badaniach marketingowych? Zadaj pytanie naszemu Ekspertowi.

 agnieszka_wojcik-zachorska

Agnieszka Wójcik-Zachorska

tel. kom. +48 695 004 600
e-mail: a.wojcik@asm-poland.com.pl

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1142 ..