full
border
#666666
http://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

V Forum Stolarki Budowlanej

ASM ekspertem na V Forum Stolarki Budowlanej.

 

Wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się m.in. wykładowcy SGH, analitycy firm konsultingowych oraz analitycy bankowi. Małgorzata Walczak – Dyrektor Generalny ASM, wystąpiła z prezentacją pt.: „Rozwój i prognozy rynku budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem branży stolarki budowlanej”.

W dniach 26 -28 kwietnia 2007 roku w Białowieży odbyło się V Ogólnopolskie Forum Stolarki Budowlanej. Jak zwykle poza możliwością dyskusji kuluarowej w znamienitym gronie, przygotowano bardzo interesujący program konferencyjny. Od wykładowców SGH, renomowanych firm konsultingowych, analityków bankowych można było dowiedzieć się min: jaki wpływ na gospodarkę będzie miało wprowadzenie strefy Euro w Polsce, jakie są planowane fundusze unijne dla polskich przedsiębiorców i jak z nich korzystać, jak wyglądać będzie rynek pracy w nadchodzących latach przy nadchodzącym niżu demograficznym, jak motywować pracowników i przeciwdziałać ich emigracji.

Poniżej przedstawiamy referat pani Małgorzaty Walczak Dyrektor Generalnej ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na temat:

Rozwój i prognozy rynku budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem branży stolarki budowlanej

Gospodarka i budownictwo to dwa sektory ściśle ze sobą powiązane. W praktyce oznacza to, że do zapoczątkowania oraz utrzymania pozytywnych tendencji w branży budowlanej niezbędny jest najpierw wzrost gospodarczy.

Dostępne za 2006 rok dane dotyczące sytuacji w polskiej gospodarce potwierdzają jej dobrą kondycję. Składają się na to korzystne wyniki takich wskaźników makroekonomicznych jak: wzrost gospodarczy, sytuacja finansowa przedsiębiorstw, poziom zatrudnienia i wynagrodzeń, inflacja oraz wyższe od pierwotnie zakładanych dochody budżetowe.

W okresie trzech kwartałów 2006 r., PKB wzrósł o 5,5% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy przyrost (14,9% r/r) odnotowano w przypadku nakładów brutto na środki trwałe (potocznie określanych jako inwestycje). Należy wspomnieć, że tylko w trzecim kwartale 2006 roku, największy, bo blisko 20% przyrost odnotowano właśnie w sferze inwestycji, co stanowi najlepszy wynik od 1997 roku.

Czynniki wpływające na PKB (%)* (analogiczny okres roku poprzedniego =100)

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS* ceny średnioroczne roku poprzedniego

Na wzrost gospodarczy w 2006 r. w znacznym stopniu wpłynęły wydatki generowane przez inwestorów indywidualnych. Polacy mają coraz więcej pieniędzy do rozdysponowania między innymi dlatego, że coraz liczniejsza rzesza osób ma pracę. Do tego dochodzą środki finansowe pozyskiwane przez rodaków za granicą a niejednokrotnie wydatkowane w Polsce. W trzecim kwartale 2006 roku, nastąpił 5,5% wzrost spożycia indywidualnego. Postępująca poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw domowych wpływa nie tylko na popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych, ale także znajduje odbicie we wzroście oszczędności ludności, które po trzech kwartałach 2006 roku wyniosły 542 mld zł (co oznacza 5,6% przyrost w ciągu trzeciego kwartału).

…wysoki wzrost produkcji budowlano-montażowej…

W 2006 roku, sytuacja przedsiębiorstw budowlanych kształtowała się bardzo korzystnie. Produkcja budowlano-montażowa obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym (zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób), ukształtowała się na poziomie przekraczającym 17% (dokładnie 17,5%)

Firmy budowlane z optymizmem patrzą na swoją obecną sytuację oraz przyszłość. Widoczne są pozytywne nastroje firm budowlanych i korzystne perspektywy na przyszłość. Wskaźniki obrazujące ogólny klimat koniunktury w budownictwie oraz dane dotyczące wzrostu produkcji budowlano-montażowej w okresie od września do grudnia 2006 r. (kształtujące się na poziomie ok. 20%), wskazują na poprawę nastrojów we wszystkich grupach przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość. Lokomotywą napędzającą korzystny klimat koniunktury w budownictwie jest wysoki portfel zamówień oraz produkcja budowlano-montażowa realizowana na rynku krajowym.

Korzystne tendencje w budownictwie potwierdzają także dostępne informacje dotyczące utrzymania się bardzo wysokiej dynamiki wzrostu kredytów mieszkaniowych oraz obszernego zakresu trwających prac infrastrukturalnych wspieranych przez środki unijne.

…bariery działalności przedsiębiorstw…

Wskazując na bariery działalności przedsiębiorstw budowlanych, na czołowych pozycjach znajdują się konkurencja (wymienione przez 58,5% firm), koszty zatrudnienia (52,2%) i niedobór wykwalifikowanych pracowników (49,2%). Przy czym należy zaznaczyć, że utrudnieniem, które zaczyna dotykać coraz liczniejszą grupę przedsiębiorstw jest właśnie brak pracowników. W tym samym okresie roku poprzedniego, na tę barierę wskazywał niemal co czwarty respondent, a w tej chwili co drugi.

Źródło: opracowanie ASM na podstawie danych GUS

Przedstawiciele firm budowlanych szacują, że ich branża cierpi na niedobór co najmniej 150 tys. pracowników. Tymczasem progres w budownictwie na przykład w Wielkiej Brytanii sprawia, że na „budowlańców” czeka jeszcze co najmniej 100 tys. miejsc pracy. Sytuację pogarsza fakt, że exodus ten zbiegł się w czasie z ożywieniem na krajowym rynku budowlanym. Dla wielu firm oznacza to brak pożądanych mocy produkcyjnych, czego następstwem może być rezygnacja z kontraktów.

W dłuższej perspektywie czasowej prawdopodobne jest, że utrzymująca się na rynku polskim bariera zatrudnienia może w kolejnych latach osłabić wzrost w budownictwie i znacząco utrudnić wykorzystanie funduszy otrzymywanych z Unii, zwłaszcza na budowę dróg.

Perspektywy rozwoju budownictwa w Polsce są zatem optymistyczne. Potwierdzają to: wysoki popyt na mieszkania, możliwość wykorzystania środków unijnych czy też atrakcyjność Polski zauważona przez zachodnich inwestorów.

Coraz częściej bowiem Polska zaczyna być postrzegana jako rynek atrakcyjny inwestycyjnie. Niech za przykład posłuży fakt, że firmy z siedzibą w Europie spoglądają na Europę Środkową i Wschodnią nie tylko jako miejsce outsourcingu, ale spodziewane jest tutaj również otwieranie własnych biur. Inwestorów przyciągają niskie ryzyko, duże zróżnicowanie wielkości centrów oraz lokalizacji, w których się znajdują. Wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej (nowe kraje członkowskie oraz Rumunia, Bułgaria, Chorwacja i Rosja) Polska ma najlepsze notowania. Szacuje się, że ponad 35% wszystkich umów sprzedaży nieruchomości w 2006 r. zawarto w naszym kraju. Perspektywy są również obiecujące: można spodziewać się, że 2007 roku, wartość wszystkich transakcji może przekroczyć 3 mld EUR.

Polskie mieszkalnictwo

Obecnie obserwujemy bardzo wysoką dynamikę wzrostu wydawanych pozwoleń na budowę nowych mieszkań (I-XI, 35,1% r/r) oraz rozpoczynanych budów (I-XI, 27,9% r/r), jak również bardzo wysoką dynamikę wzrostu kredytów mieszkaniowych (X, 52,3% r/r). W następnym roku dynamika produkcji budowlanej będzie również wysoka, lecz jej tempo będzie niższe niż w roku 2006.

Obecnie notujemy bardzo dobry okres nie tylko dla budowlańców ale również deweloperów inwestujących w nieruchomości. Procent mieszkań przeznaczonych na sprzedaż i wynajem systematycznie wzrasta. Pierwsze lokale mieszkalne tej formy własności pojawiły się w 1993 roku.

W 2006 roku obserwowaliśmy gorączkę zakupów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w 2007 roku. Wpływają na to korzystna sytuacja gospodarcza oraz powszechnie panujące wśród inwestorów poczucie bezpieczeństwa, wywołane członkostwem Polski w UE. Według dostępnych danych deweloperzy wybudowali w Polsce około 4 mln m2 nowoczesnych powierzchni handlowych i 3 mln m2 powierzchni biur. Lokowanie pieniędzy w nowoczesne obiekty handlowe wciąż stanowi ponad 50% wszystkich transakcji.

W strukturze mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia w okresie od stycznia do listopada 2006 roku można zauważyć zbliżony udział budownictwa indywidualnego (46,3%) i przeznaczonego na sprzedaż i wynajem (44,1%). Jednakże, przy widocznym wzroście pozwoleń na mieszkania budowane przez deweloperów (wzrost z 35,6% do 44,1% w analogicznym okresie roku poprzedniego) kosztem pozostałych typów budownictwa.

0d początku roku do końca grudnia 2006 r. oddano do użytku 114,2 tys. nowych mieszkań. Jest to wzrost rzędu 0,1% (r/r). Największy przyrost dotyczył budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem 14,3% (r/r), natomiast spadek o 9,7% (r/r) odnotowało budownictwo indywidualne. Rok 2006 zamknął się wynikiem zbliżonym do naszego scenariusza prognostycznego, według szacunków ASM była to dynamika wzrostu

ok. 0,5% (r/r). Zauważyć należy, iż dynamika liczby mieszkań oddawanych do użytku w roku 2006 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, przez większość roku była ujemna. Jednak mimo ciągłej pogoni mieszkaniówki za wynikami sprzed roku, 6,3% (r/r) wzrost w IV kwartale 2006 r., przełożył się na dodatni rezultat. Podtrzymujemy naszą tezę, że na liczbę mieszkań oddanych do użytku w roku 2006 wpłynęły spodziewane na koniec roku, oddawane inwestycje mieszkaniowe z końca 2004 r. oraz z początku 2005 r. Dodatkowo, budownictwu mieszkaniowemu w końcówce 2006 r., sprzyjały korzystne warunki atmosferyczne – łagodny okres zimowy.

Prognozujemy dalszy wzrost zainteresowania lokalami mieszkalnymi w Polsce. Oprócz czynników ekonomicznych stymulujących ten proces należy wspomnieć również o uwarunkowaniach demograficznych. Zakładając, że wchodzący w dorosłe życie Polacy tworzą rodziny, rokrocznie w kraju powstaje około 400 tysięcy gospodarstw domowych, które potencjalnie powinny dysponować lokalami mieszkalnymi. W latach kolejnych prognozujemy znacznie większy przyrost liczby oddanych mieszkań: w roku 2007 o ok. 10,4% (r/r), a w 2008 o ok. 5,1% (r/r).

Rynek stolarki otworowej

Monitorując rynek budowlany od 10 lat zauważyliśmy konieczność analizy rynku budowlanego nie tylko pod kątem analiz ekonomicznych jakie znajdują się w cyklicznie wydawanym przez ASM raporcie Monitoringu Rynku Budowlanego. Ważna wydała nam się również dokładna charakterystyka marketingowa każdego sektora tego rynku, głównych graczy. W 2006 roku wdrożyliśmy 9 projektów badawczych składających się na ofertę raportów syndykatów dla producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych.

Na podstawie cyklicznego badania ASM „Plany remontowe Polaków” , którego celem było poznanie skali i zakresu planowanych remontów, szacujemy, że do końca 2007 roku pracom renowacyjnym poddanych zostanie około 3,9 mln. mieszkań w Polsce. Aktywność remontową stolarki okiennej deklarowało 10,2% poddanych badaniu gospodarstw domowych, a 8,7% respondentów planowało wymienić drzwi.

Na tej podstawie udało nam się oszacować, że w ramach samych prac remontowych do końca 2007 roku zapotrzebowanie na okna wyniesie 3,5 mln sztuk, a na drzwi – 2,3 mln sztuk.

Niemal w każdym sektorze materiałów budowlanych, inwestorzy indywidualni generują ok. 80% popytu. Podejmują oni decyzje o wyborze konkretnego produktu, konkretnej marki, kupują materiały budowlane w konkretnych miejscach, ale jak zachowują się podczas tych wyborów, jakimi czynnikami się kierują, na produkty jakich firm decydują się najczęściej – na te pytania daliśmy odpowiedz w raportach Bud Inwestor Track, monitorujących zachowania właścicieli domów jednorodzinnych dokonujących zakupu materiałów budowlanych.

Czynniki wpływające na wybór danego rodzaju okien (w %)

Więcej informacji na temat trendów i struktury sprzedaży poszczególnych kategorii materiałów budowlanych, w tym stolarki otworowej, znajduje się w raportach Mini Bud Panel.

 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
  • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
  • gotowe raporty rynkowe;
  • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
  • nowatorskie projekty międzynarodowe;
  • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
  • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
off

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1180 ..