23
mar

W kreowaniu strategii marki, ekspansji rynkowej czy też kampanii społecznej zawsze jednym z głównych punktów odniesienia są opinie i doświadczenia dużych grup odbiorców danych usług czy produktów. Badania ilościowe umożliwiają ustalenie, jak często rozmaite opinie i fakty występują w danej zbiorowości, są sondażami kwestionariuszowymi przeprowadzanymi na dużych próbach respondentów, najczęściej reprezentatywnych dla populacji celowej, z wykorzystaniem metod statystyczno-matematycznych przy doborze próby i obliczeniach wyników. Najbardziej nowoczesną i zaawansowaną technologicznie metodą takich badań jest CATI.

???????????????????????????????????????????????????????

CATI
Computer Assisted Telephone Interview
Wspomagany     komputerowo wywiad telefoniczny

CZYM JEST CATI?

CATI to obecnie jedna z najpopularniejszych technik zbierania danych ilościowych, wykorzystywana w projektach o charakterze zarówno komercyjnym, jak i naukowym. Polega na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych przy wsparciu specjalistycznego programu komputerowego.

JAK WYGLĄDA BADANIE CATI?

Rozmowa ankietera z respondentem przebiega według przygotowanego wcześniej kwestionariusza. W praktyce oznacza to, że osoba dzwoniąca odczytuje pytania, które wyświetlają jej się na ekranie komputera. Odpowiedzi są z kolei od razu notowane w formie elektronicznej. Oprogramowanie CATI dostosowuje ponadto kwestionariusz do konkretnego uczestnika badania. Robi to na podstawie udzielanych na bieżąco odpowiedzi oraz informacji zaczerpniętych z różnego typu baz danych. Pozwala to uniknąć sytuacji, w których ktoś deklarujący np. brak dzieci, jest później pytany o ich liczbę.

cati1asm

JAK DOBIERA SIĘ PRÓBĘ BADAWCZĄ?

Istnieją dwa podstawowe sposoby wyszukiwania respondentów do badań CATI:

 • losowanie numerów telefonów spośród pełnej puli dostępnej
  w bazie danych,
 • metoda RDD (ang. Random Digit Dial), czyli losowe tworzenie numerów telefonów.

CZEGO MOŻNA SIĘ DZIĘKI CATI DOWIEDZIEĆ?

Badania CATI – jak każde badania ilościowe – pozwalają udzielić badaczowi odpowiedzi na pytania zaczynające się od zaimka „ile” (np. Ile osób zna dany produkt? lub Ile osób korzysta z danej usługi?). Co za tym idzie służą one przede wszystkim oszacowaniu skali jakiegoś zjawiska,a nie dokładnemu poznaniu jego natury.

Co więcej zakres zastosowań CATI jako narzędzia pomiarowego jest bardzo szeroki. Można dzięki niemu określić tak różnorodne aspekty, jak m.in.:

 • rozpoznawalność marki,
 • stopień zadowolenia klientów,
 • potencjalny popyt na jakiś produkt/usługę,
 • efektywność działań promocyjnych,
 • potrzeby pracownicze.

chart and a magnifying glass

KIEDY Z CATI SKORZYSTAĆ?

Technika CATI sprawdza się idealnie, gdy dane muszą zostać zebrane w stosunkowo szybkim tempie. W przeciwieństwie do metody PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) nie wymaga ona bowiem bezpośrednich spotkań ankietera z respondentem, co pozwala zaoszczędzić cenny czas.

To, że badanie CATI odbywa się w studiu, a nie w terenie, ma jeszcze jedną wielką zaletę. Mianowicie na znaczeniu zupełnie traci terytorialny zasięg próby badawczej – pod względem czysto technicznym przeprowadzenie rozmowy telefonicznej z osobami z jednego miasta, województwa czy kraju niczym się od siebie nie różni.

Trzeba także pamiętać, iż rozmowa telefoniczna, choć zapośredniczona przez technikę, ciągle stanowi formę interakcji międzyludzkiej. Co za tym idzie ankieter nie traci całkowicie – tak jak w przypadku CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) – kontroli nad wywiadem. Innymi słowy jego obecność (a właściwie obecność jego głosu) znacznie zmniejsza ryzyko, że respondent np. nie zrozumie jakiegoś pytania lub ulegnie roztargnieniu i zacznie odpowiadać mechanicznie.

ZALETY METODY CATI

Podsumowując, wśród największych plusów wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych wymienić należy:

 • bardzo szerokie zastosowanie (badania B2B, B2C, badania akademickie),
 • brak konieczności fizycznego spotkania z respondentem,
 • możliwość większego skupienia się ankietera – dzięki wsparciu oprogramowania – na samej rozmowie,
 • możliwość kontrolowania procesu udzielania odpowiedzi, a tym samym wpływania na jego efektywność,
 • automatyczna digitalizacji i strukturyzacja danych,
 • stały dostęp badaczy do niepełnych danych, dzięki czemu mogą oni na bieżąco kontrolować jakość badania, a także – jeszcze przed jego zakończeniem – poddawać analizie wyniki cząstkowe.

 


KONTAKT

AFatelAdam Fatel

Analityk Rynku

+48 693 225 822

a.fatel@asm-poland.com.pl

agnieszka_wojcik-zachorska

Agnieszka Wójcik-Zachorska

Project Manager

+48 695 004 600

b.tomczak@asm-poland.com.pl