full
border
#666666
https://asm-poland.com.pl/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://asm-poland.com.pl/
#3691ad
style2
Więcej niż agencja badawcza
+48 (24) 355 77 00
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno

Cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników strony internetowej ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (zwanych dalej „Stroną www”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.., z siedzibą w Kutnie 99-301, przy ul. Grunwaldzkiej 5, (zwana dalej „ASM”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Strony www  (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

II. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ASM

Administratorem danych osobowych („administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania ze strony www  jest ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie 99-301, przy ulicy Grunwaldzkiej 5. ASM  przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

ASM zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swojej strony www w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych za pośrednictwem serwisów, typu newsletter, wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się i korzystania z niektórych usług w tym z otrzymywania newslettera itp.

W trakcie rejestracji ASM  poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia treści lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.

Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione. W celu dokonania rejestracji w serwisie typu ,,newsletter” Użytkownik będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych:

 • Imienia lub pseudonimu (nick),
 • Adresu e-mail,
 • Hasła.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

 • informowania o treściach i usługach ASM,
 • udostępniania na stronie www przestrzeni reklamowej,
 • prowadzenia marketingu,
 • wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi ASM, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od ASM,
 • zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w ASM,
 • zarządzania systemami teleinformatycznymi,

IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

ASM, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których ASM  posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez ASM.

Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu lub praw innych Użytkowników.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez ASM w ramach serwisu.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych. Na wniosek Użytkownika ASM potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych. W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od ASM ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym czasie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisach.
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych. W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od ASM usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez ASM (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez ASM).
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Użytkownik może żądać od ASM czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania ASM nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.
 5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych. W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez ASM w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez ASM jego danych osobowych, kiedy:
  1. ASM przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
  2. Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
  3. Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.
  4. Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@asm-poland.com.pl

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

ASM  przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez ASM roszczeń w stosunku do Użytkowników.

VII. POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE

Na stronie www  stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych. Są one stosowane w celu lepszego dostosowania do potrzeb Użytkowników.

Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania strony www. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania strony www – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób. Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie ze strony www oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

VIII. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON

Niniejszy dokument odnosi się jedynie do strony www, których administratorem jest ASM. ASM  nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest ASM.

IX. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. ASM zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

X. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

Usługi ASM skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym ASM nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

XI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W stopce swojej strony www administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

XII. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez ASM należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@asm-poland.com.pl, lub pisemnie na adres: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno.

W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez ASM lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ZARZĄDZANIE ZGODAMI: Jeśli chcesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć możesz zrobić to za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: iod@asm-poland.com.pl.

 

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
tel. +48 (24) 355 77 00
e-mail: sekretariat@asm-poland.com.pl

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku to polska firma działająca od 1996 r. w kraju i w Europie. Posiadamy status centrum badawczo-rozwojowego. Działamy w następujących obszarach:
 • marketingowe badania i analizy rynku dla przedsiębiorstw;
 • gotowe raporty rynkowe;
 • badania i projekty na zlecenie instytucji publicznych;
 • nowatorskie projekty międzynarodowe;
 • Branżowe Programy Promocji Ministerstwa Gospodarki;
 • klastry i stowarzyszenia sektorowe;

Tworzymy zespół badawczy, łączący wiedzę z takich dziedzin jak: socjologia, psychologia, ekonomia, zarządzanie i marketing, statystyka, ekonometria.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej działalności oraz do kontaktu – jesteśmy do Państwa dyspozycji.

:
default
Loading posts...
link_magnifier
#282f33
on
fadeInDown
loading
#282f33
on

Uprzejmie informujemy, że na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronach i w Internecie.  W trosce o jakość przetwarzania danych osobowych pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z obowiązującymi przepisami, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszego serwisu internetowego. Ta witryna przechowuje dane niektórych klientów użytkownika. Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej spersonalizowanych usług i śledzenia miejsca pobytu w naszej witrynie internetowej zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli zdecydujesz się zrezygnować z przyszłego śledzenia, w Twojej  przeglądarce zostanie ustawiony plik cookie, aby zapamiętać ten wybór przez rok. Zgadzam się, Rezygnuję

1126 ..